Drukuj

Prawidłowość ustalenia dochodu z tytułu wykupu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2010 r. (data wpływu 07.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości ustalenia dochodu z tytułu wykupu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej wykupu całkowitego z konta IKE oszczędzającego oraz wykupu częściowego z konta IKE
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej kolejnego wykupu częściowego z konta IKE oraz wykupu całkowitego poprzedzonego jednym lub kilkoma wykupami częściowymi z konta IKE.

UZASADNIENIE

W dniu 07.06.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości ustalenia dochodu z tytułu wykupu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje klientom umowy ubezpieczenia na życie - Indywidualne Konto Emerytalne („produkt ubezpieczeniowy”). Produkt ubezpieczeniowy zakłada prowadzenie dla każdego klienta dwóch rachunków konto IKE oraz konto KSD (konto swobodnego dostępu). Konto IKE to wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, na który wpływa 90% wartości każdej wpłaconej przez klienta składki regularnej i doraźnej, nie więcej jednak niż do wysokości limitu określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

Natomiast konto swobodnego dostępu to wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, na który wpływa 10% wartości każdej wpłaconej przez klienta składki regularnej i składki doraźnej. Na konto KSD trafiają również nadwyżki składek wpłaconych przez klienta po przekroczeniu limitu wpłat na IKE.

W ramach oferowanego produktu, składka regularna to składka z tytułu umowy ubezpieczenia, której wysokość i termin wymagalności zostały określone w polisie ubezpieczeniowej. Składka doraźna to wpłata niezwiązana ze składką regularną uiszczaną przez klienta po wystawieniu polisy, w dowolnym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Pieniądze wpłacane w formie składek regularnych i doraźnych inwestowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Produkt ubezpieczeniowy dopuszcza możliwość całkowitego wykupu (zwrotu) oraz częściowego wykupu (zwrotu) środków wpłaconych na konto IKE i KSD przez klienta. Wątpliwości dotyczą prawidłowości ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania 19% podatkiem dochodowym w przypadku wykupu całkowitego, wykupu częściowego, kolejnego wykupu częściowego oraz wykupu całkowitego poprzedzonego jednym lub kilkoma wykupami częściowymi dotyczącymi konta IKE.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy w przypadku wykupu całkowitego z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na koncie IKE a sumą wpłat na konto IKE...
 2. Czy w przypadku wykupu częściowego z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie...
 3. Czy w przypadku kolejnego wykupu częściowego z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie...
 4. Czy w przypadku wykupu całkowitego poprzedzonego jednym lub kilkoma wykupami częściowymi z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na koncie IKE a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. pytania Nr 1.

Zdaniem Spółki, w przypadku wykupu całkowitego z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na koncie IKE a sumą wpłat na konto IKE.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie.

Dochodem (podstawą opodatkowania), o którym mowa powyżej w przypadku wykupu całkowitego jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne kontro emerytalne (art. 30a ust. 8 ustawy).

Ustawa o PIT nie zawiera dodatkowych zapisów odnoszących się do kwestii ustalenia dochodu, w szczególności nie zawiera definicji terminów występujących w omawianym przepisie. W związku z tym, w ocenie Spóki należy odwołać się do postanowień ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm., dalej: „ustawa o IKE”).

Zwrotem w świetle ustawy o IKE jest wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej.

Przez środki w rozumieniu ustawy o IKE uważa się - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w przepisach o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast przez indywidualne konto emerytalne (IKE) rozumie się wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą o IKE, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Jednocześnie przez wpłatę należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Odnosząc ww. definicje do przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania PIT należy uznać, iż dochodem (podstawą opodatkowania) jest różnica między kwotą środków zgromadzonych na IKE na dzień całkowitego wykupu (aktualny stan środków posiadanych w danym dniu na IKE konkretnego oszczędzającego) oraz sumą wpłat na lKE (sumą wszystkich wpłat oszczędzającego na IKE począwszy od dnia otwarcia konta do dnia wykupu). Obliczona kwota dochodu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% PIT.

Zdaniem Spółki, przepisy o PIT nie przewidują innego sposobu obliczania wartości przychodu z tytułu całkowitego zwrotu z IKE. Tym samym wzór na obliczenie dochodu (podstawy opodatkowania) wygląda następująco:

dochód = wartość środków zgromadzonych na IKE - suma wpłat na IKE,

gdzie:

 • wartość środków zgromadzonych na IKE - aktualny stan środków posiadanych w dniu całkowitego wykupu na koncie IKE;
 • suma wpłat na IKE - suma wszystkich wpłat oszczędzającego na IKE począwszy od dnia otwarcia konta do dnia całkowitego wykupu.

Przykład:

Oszczędzający posiada konto IKE od 2008 r. Kwota zgromadzona na koncie IKE wynosi 6.000 PLN. Suma wpłat na konto IKE wyniosła do dnia całkowitego wykupu 5.000 PLN. Kwota dochodu wynosi 1.000 PLN (6.000 PLN – 5.000 PLN).

Ad. pytania Nr 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku wykupu częściowego z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie.

Dochodem (podstawą opodatkowania), o którym mowa powyżej w przypadku wykupu częściowego jest kwota zwrotu pomniejszonego o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie (art. 30a ust. 8 ustawy).

Ustawa o PIT nie zawiera dodatkowych zapisów odnoszących się do kwestii ustalenia dochodu, w szczególności nie zawiera definicji terminów występujących w omawianym przepisie. W związku z tym, należy odwołać się do postanowień ustawy o IKE.

Przez częściowy zwrot uważa się wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. W pozostałym zakresie pojęcia niezbędne do określenia zasad obliczenia dochodu są analogiczne jak w pkt 1 niniejszego wniosku. Przez środki w rozumieniu ustawy o IKE uważa się - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w przepisach o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast przez indywidualne konto emerytalne (IKE) rozumie się wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą o IKE, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Jednocześnie przez wpłatę należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Odnosząc ww. definicje do przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania PIT należy uznać, iż dochodem (podstawą opodatkowania) jest kwota częściowego zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty częściowego zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na konto IKE od dnia otwarcia konta do dnia częściowego wykupu oraz wartości środków zgromadzonych na IKE na dzień częściowego wykupu. Tym samym wzór na obliczenie dochodu (podstawy opodatkowania) wygląda następująco:

dochód = częściowy zwrot - częściowy zwrot x (suma wpłat na konto IKE / wartość środków zgromadzonych na koncie IKE),

gdzie:

 • częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;
 • suma wpłat na IKE - suma wszystkich wpłat na konto IKE od dnia otwarcia konta do dnia częściowego zwrotu;
 • wartość środków zgromadzonych na IKE - aktualny stan środków posiadanych w dniu częściowego wykupu na koncie IKE;

Zdaniem Spółki, przepisy o PIT nie przewidują innego sposobu obliczania wartości przychodu z tytułu częściowego zwrotu z IKE.

Przykład:

Oszczędzający posiada konto IKE od 2008 r. Kwota zgromadzona na koncie IKE wynosi 6.000 PLN. Suma wpłat na konto IKE wyniosła do dnia częściowego zwrotu 5.000 PLN. Częściowy zwrot wynosi 2.000 PLN.

Dochód = 2.000 - 2.000 x (5.000 / 6.000) = 2.000 - 1.666,66 = 333,33 PLN (po zaokrągleniu 333 PLN).

Dochód = 333 PLN.

Ad. pytania Nr 3.

Zdaniem Spółki, w przypadku kolejnego wykupu częściowego z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie.

Dochodem (podstawą opodatkowania), o którym mowa powyżej w przypadku wykupu częściowego jest kwota zwrotu pomniejszonego o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie (art. 30a ust. 8 ustawy).

Przepisy o PIT nie zawierają dodatkowych wytycznych w zakresie opodatkowania przy kolejnym zwrocie częściowym z konta IKE. Tym samym zasady opodatkowania i wzór na obliczenie dochodu jest analogiczny jak w pytaniu Nr 2.

Dochodem (podstawą opodatkowania) jest kwota częściowego zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty częściowego zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na konto IKE od dnia otwarcia konta do dnia kolejnego częściowego wykupu oraz wartości środków zgromadzonych na IKE na dzień częściowego wykupu. Tym samym wzór na obliczenie dochodu (podstawy opodatkowania) wygląda następująco:

dochód = częściowy zwrot - częściowy zwrot x (suma wpłat na konto IKE / wartość środków zgromadzonych na koncie IKE)

gdzie:

 • częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;
 • suma wpłat na IKE - suma wszystkich wpłat na konto IKE od dnia otwarcia konta do dnia kolejnego częściowego zwrotu;
 • wartość środków zgromadzonych na IKE - aktualny stan środków posiadanych w dniu częściowego wykupu na koncie IKE;

Zdaniem Spółki, przepisy o PIT nie przewidują innego sposobu obliczania wartości przychodu z tytułu częściowego zwrotu z IKE.

Przykład:

Oszczędzający posiada konto IKE od 2008 r. Kwota zgromadzona na koncie IKE wynosi 7.000 PLN. Suma wpłat na konto IKE wyniosła do dnia częściowego zwrotu 6.000 PLN. Pierwszy częściowy zwrot wyniósł 2.000 PLN. Kolejny częściowy zwrot wynosi 1.000 PLN.

dochód = 1.000 - 1.000 x (6.000 / 7.000) = 1.000 - 857,14 = 142,86 PLN (po zaokrągleniu 143 PLN).

dochód = 143,- PLN.

Ad. pytania Nr 4.

Zdaniem Spółki, w przypadku wykupu całkowitego poprzedzonego jednym lub kilkoma wykupami częściowymi z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na koncie IKE a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie.

Dochodem (podstawą opodatkowania), o którym mowa powyżej w przypadku wykupu całkowitego jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne kontro emerytalne (art. 30a ust. 8 ustawy).

Ustawa o PIT nie zawiera dodatkowych zapisów odnoszących się do kwestii ustalenia dochodu, w szczególności nie zawiera definicji terminów występujących w omawianym przepisie. W związku z tym, należy odwołać się do postanowień ustawy o IKE. W zakresie pytania Nr 4 aktualne są definicje powołane w pytaniu Nr 1.

Przepisy o PIT nie zawierają dodatkowych wytycznych w zakresie opodatkowania przy zwrocie całkowitym poprzedzonym jednym lub kilkoma zwrotami częściowym z konta IKE. Tym samym zasady opodatkowania i wzór na obliczenie dochodu jest analogiczny jak w pytaniu Nr 1.

Dochód = wartość środków zgromadzonych na IKE – suma wpłat na IKE.

gdzie:

 • wartość środków zgromadzonych na IKE - aktualny stan środków posiadanych w dniu całkowitego wykupu na koncie IKE;
 • suma wpłat na IKE - suma wszystkich wpłat oszczędzającego na IKE począwszy od dnia otwarcia konta do dnia całkowitego wykupu.

Przykład:

Oszczędzający posiada konto IKE od 2008 r. Kwota zgromadzona na koncie IKE wynosi 7.500 PLN. Suma wpłat na konto IKE wyniosła do dnia wykupu całkowitego zwrotu 7.000 PLN. Pierwszy częściowy zwrot wyniósł 2.000 PLN. Kolejny częściowy zwrot wynosi 1.000 PLN.

dochód = 7.500 - 7.000 = 500 PLN.

dochód = 500,- PLN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej wykupu całkowitego z konta IKE oszczędzającego, wykupu częściowego z konta IKE oraz kolejnego wykupu częściowego z konta IKE, natomiast w części dotyczącej wykupu całkowitego poprzedzonego jednym lub kilkoma wykupami częściowymi z konta IKE uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 ze zm.) określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych „IKE” oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ww. ustawy, przez pojęcie wpłaty należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Określenie zwrot - zawarte w omawianej ustawie oznacza wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej (art. 2 pkt 15 ww. ustawy).

Natomiast jak wskazuje art. 2 pkt 15a ww. ustawy, częściowy zwrot to wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej.

Treść art. 37 ust. 1 ww. ustawy, wskazuje, że zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE (art. 37 ust. 1a ww. ustawy).

Zwrot środków z IKE (całkowity lub częściowy) powoduje powstanie obowiązku podatkowego u oszczędzającego w IKE i wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), należy zauważyć, iż ustawodawca w art. 30a ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ustanowił, że od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z art. 30a ust. 8 dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Kwota zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, podlega wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika (bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby) (art. 42 ust. 1 ww. ustawy). Jednocześnie do urzędu powinna być przesłana deklaracja według ustalonego wzoru. Będzie to deklaracja PIT-8AR.

Na „sumę wpłat” składają się wpłaty oszczędzającego na IKE, z którego dokonywany jest częściowy zwrot oraz wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe. Natomiast w „sumie wpłat” nie mogą być uwzględnione wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych PPE, z których nastąpiły wypłaty transferowe do IKE. Zgodnie bowiem z treścią powołanego powyżej art. 37 ust. 1a ustawy, przedmiotem częściowo zwracanych środków mogą być tylko środki pochodzące z wpłat na IKE. Do sumy wpłat na IKE nie będą zaliczone także wypłaty transferowe z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej.

Za „wartość zgromadzonych środków na IKE” należy rozumieć wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE.

Zatem do ustalenia wartości bierze się aktualny stan środków figurujących na koncie IKE, nie uwzględniając kwot wcześniej dokonanych zwrotów.

Częściowy zwrot środków zgromadzonych na IKE obejmuje kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy aktualną wartością wszystkich środków zgromadzonych na IKE, a aktualną wartością środków pochodzących z wpłat na PPE, a przeniesionych na IKE w ramach wypłaty transferowej i środków przeniesionych z IKE zmarłego.

Przyjęcie powyższych definicji pozwala uznać, że dochodem z tytułu częściowego zwrotu jest kwota zwrotu ustalona w przedstawiony powyżej sposób pomniejszona o iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na IKE.

W przypadku dokonywania kolejnych częściowych zwrotów „suma wpłat” będzie powiększana o nowe wpłaty (dokonywane przez oszczędzającego na IKE oraz wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe). Przy kolejnych częściowych zwrotach dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

W przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE, który był poprzedzony zwrotem częściowym lub zwrotami częściowymi, dochodem będzie różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na IKE na dzień zwrotu, bez kwot wcześniej dokonanych zwrotów częściowych, a sumą wpłat IKE pomniejszoną o kwoty będące podstawą do obliczenia dochodu przy wcześniejszych częściowych zwrotach, (iloczyn kwoty częściowego zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie przy wcześniejszym zwrocie).

Reasumując, w przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE dochodem będzie różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE, czy IKE zmarłego) a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (wpłaty oszczędzającego na IKE, oraz wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe. W sumie wpłat nie mogą być uwzględnione wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych, z których nastąpiły wypłaty transferowe do IKE oraz wypłaty transferowe z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej) według stanu i według wartości z dnia ich wpływu na bieżące IKE, z którego dokonywany jest zwrot.

W przypadku zwrotu części środków zgromadzonych na IKE dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne (suma wpłat rozumiana jako wpłaty oszczędzającego na IKE, z którego dokonywany jest częściowy zwrot oraz wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe). W sumie wpłat nie mogą być uwzględnione wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych, z których nastąpiły wypłaty transferowe do IKE, wypłaty transferowe z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej do wartości środków zgromadzonych na tym koncie według wartości w dniu realizacji zwrotu.

Natomiast przy kolejnych częściowych zwrotach należy uznać, iż dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że „suma wpłat na IKE” będzie powiększana o nowe wpłaty (dokonywane przez oszczędzającego na IKE oraz wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe).

Do ustalenia „wartości środków zgromadzonych na IKE” bierze się aktualny stan środków figurujących na tym koncie, bez uwzględnienia dokonanych częściowych zwrotów.

W przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE , który był poprzedzony zwrotem częściowym dochodem będzie różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na IKE na dzień zwrotu bez kwot wcześniej dokonanych zwrotów częściowych, a sumą wpłat na IKE pomniejszoną o kwoty będące podstawą do obliczenia dochodu przy wcześniejszych częściowych zwrotach (iloczyn kwoty częściowego zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie przy wcześniejszym zwrocie).

Jednocześnie organ zauważa, że przedmiotowa interpretacja potwierdza, co do zasady w części prawidłowość wskazanego przez Spółkę we własnym stanowisku sposobu ustalenia dochodu z tytułu wykupu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. Jednakże przedmiotem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego nie może być dokonywanie oceny danych liczbowych zawartych we wniosku o wydanie takiej interpretacji. Rozstrzygnięcie w zakresie konkretnych kwot, stanowiących podstawę ustalenie dochodu do opodatkowania, zgodnie z treścią art. 21 § 3-4 ustawy - Ordynacja podatkowa może być zawarte jedynie w decyzji podatkowej, która jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego uregulowanego w przepisach zawartych w dziale IV tej ustawy, które to przepisy zgodnie z treścią art. 14h tylko w części mają zastosowanie w postępowaniu w sprawie wydawania interpretacji (por. wyrok WSA w Warszawie z 10.06.2010r., sygn. akt III SA/Wa 270/10).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: