Drukuj

Opodatkowanie przychodu z odsetek od pożyczki udzielonej przez osobę zagraniczną.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu - 22.06.2004 r.) w sprawie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej przez osobę zagraniczną, która oświadczyła, że nie jest już nierezydentem, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
Jednocześnie nadmienia się, że stosownie do art. 4a ustawy podatkowej przepisy dotyczące nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego zawarte w art. 3 ust. 1 i 2a wyżej wymienionej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Skierowane do tut. organu podatkowego zapytanie dotyczy sposobu opodatkowania dochodu z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczki udzielonej przez osobę zagraniczną, która oświadczyła, że jest polskim rezydentem, ponieważ ośrodek jej życia zawodowego i prywatnego znajduje się w Polsce.

Podstawowe znaczenie dla określenia jaki obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, ma ich miejsce zamieszkania. Należy w tym przypadku odwołać się do przepisów prawa cywilnego, które definiują miejsce zamieszkania.
Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania należy odróżnić od miejsca stałego pobytu, tj. miejsca, w którym przebywa dana osoba w określonym czasie, nie mając jednak zamiaru przebywania tam na stałe. Miejsce pobytu (czasowego), znajdujące się poza krajem, nie będzie zmieniało charakteru obowiązku podatkowego, ciążącego na osobie fizycznej.
Jednocześnie należy podkreślić, że okres czasowego pobytu nie jest w żaden sposób limitowany i może trwać od jednego dnia do nawet kilku lat.O tym, czy pobyt ma charakter czasowy czy też nie, muszą każdorazowo rozstrzygnąć okoliczności danego przypadku.

Z kolei w myśl art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
W przypadku dochodu uzyskanego przez osobę zagraniczną, przepis ten należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatku lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika certyfikatu rezydencji (art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając powyższe na uwadze, jeżeli ze złożonego przez osobę zagraniczną oświadczenia jednoznacznie wynika, że nie jest rezydentem podatkowym w innym państwie i jej miejscem zamieszkania jest Polska, to w przypadku uzyskania przez nią dochodu z odsetek od pożyczki należy zastosować obowiązującą powszechnie od 01.01.2004 r. stawkę podatku zryczałtowanego w wysokości 19% zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: