Drukuj

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r..

Postanowienia


Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 / data wpływu 18.04.2005 dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit bustawy z dnia 26 lipca 19991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych , wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r.


stwierdza, iż:


- zajęte przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 póz. 176 z 2000 r. ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, póz. 1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 52 ust. 1 pkt „b" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Z ww. przepisów wynika, iż dochód uzyskany ze zbycia w 2004 r. akcji nabytych na giełdzie papierów wartościowych, na podstawie oferty publicznej lub w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie przed 1 stycznia 2004 r. nie będzie opodatkowany.

Jeżeli osoba fizyczna spełniłaby powyższe przesłanki, miałaby prawo do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, w myśl powyżej cytowanych przepisów podatkowych.

Według załączonej do wniosku umowy zakupiła Pani w dniu 25.09.1998 roku od Stowarzyszenia Pracowników ............... SA. z siedzibą w Warszawie 48 akcji imiennych serii A Spółki P.......- C.... SA .

Z akt sprawy wynika ,iż Uchwałą nr 3/1/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M................... S.A. z dnia 7 stycznia 2004r w sprawie połączenia z P...... -C.... S.A. oraz w sprawie zmian statutu M................ S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH uchwalono połączenie M................ poprzez przeniesienie całego majątku P..... na M.......l, w zamian za akcje, które M........ wyda akcjonariuszom przejmowanego P.............. Przy czym wydanie akcji Emisji połączeniowej nastąpi w stosunku wymiany: w zamian za każdą l akcję P....... - 0,37 akcji M.........

Z prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu i oferowaniem akcji zwykłych na okaziciela serii F wynika, iż osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą osoby będące akcjonariuszami P...... C.... . Z uwagi na charakter emisji akcji serii F nie występuje instytucja składania zapisów na akcje

Natomiast załączony do wniosku dokument z dnia 15 września 2004r. wystawiony przez D. S.A. w Warszawie potwierdza nabycie przez Panią 1154 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki P...... M........ S...... S.A.

Przedstawiając własne stanowisko stwierdza oani , iż akcje zostały nabyte w 1998 r., tj. przed 1 stycznia 2004 i spełnia pani pozostałe przesłanki do zastosowania przepisu art 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, póz. 1956),

Organ podatkowy nie podziela Pani stanowiska. Użyte przez ustawodawcę pojęcie „nabytych" należy rozumieć znacznie szerzej. Nabycie może nastąpić nie tylko przez dokonanie zakupu , ale również w drodze zamiany, darowizny, dziedziczenia, lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że nowe akcje serii F nabyła Pani , po 1 stycznia 2004r. w wyniku zamiany akcji P......- C.... na akcje M.......l

Ponadto organ podatkowy zauważa , że gdyby przyjąć , że nabyła Pani akcje przed 1 stycznia 2004r., tj na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 25 września 1998r. od Stowarzyszenia Pracowników P...... – C.... S.A w Warszawie to również nie są spełnione przesłanki do zastosowania przepisu art 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, póz. 1956) bowiem nabycie nie nastąpiłoby w sposób o którym mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. gdyż nie jest to nabycie na podstawie oferty publicznej ani w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie

Reasumując, Naczelnik Urzędu Skarbowego stoi na stanowisku, iż dochód ze sprzedanych akcji po 1 stycznia 2004r. podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176 ze zm.)

Podobne interpretacje: