Drukuj

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r.

Postanowienie


Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2005 /data wpływu 05-04-2005/ uzupełnionego 11.05.2005r. dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych , w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r.


stwierdza, iż:


- zajęte przez podatnika stanowisko jest nie prawidłowe


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 póz. 176 z 2000 r. ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, póz. 1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 52 ust. 1 pkt „b" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Z ww. przepisów wynika, iż dochód uzyskany ze zbycia w 2004 r. akcji nabytych na giełdzie papierów wartościowych, na podstawie oferty publicznej lub w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie przed l stycznia 2004 r. nie będzie opodatkowany.

Jeżeli osoba fizyczna spełniłaby powyższe przesłanki, miałaby prawo do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, w myśl powyżej cytowanych przepisów podatkowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , iż w 1994r,. nabyła Pani akcje I....... SA. serii BB. Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy OZD I....... S.A. z dnia 14 lutego 1994r. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję 900.000 akcji serii BB. Akcje te w pierwszej kolejności zostały zaoferowane:

1. akcjonariuszom będącym właścicielami poprzedniej seriiAA akcji spółki I....... S.A. z prawem poboru w stosunku jedna akcja serii BB na każde trzy posiadane akcje poprzedniej emisji.

2. pracownikom I....... S.A. którzy w dniu 2.02.1994r. posiadali zawartą umowę o pracę , z prawem nabycie do 50 akcji serii BB na osobę

3. kadrze kierowniczej „I....... S.A. oraz innym osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą S.A. z prawem nabycia łącznie do 98.500 akcji.

Z załączonych dokumentów wynika, że znajduję się Pani w trzeciej grupie wśród „ innych osób” osób do których skierowana była oferta .Przy czym należy podkreślić, iż w załączniku nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr R/32/94 te „inne osoby” wymienione są z nazwiska i imienia.. Wśród tych osób wymieniona jest również Pani.

Aby udzielić odpowiedzi , czy akcje które Pani jako akcjonariusz ww. spółki nabyła w opisany sposób spełniają przesłankę ustawową uprawniająca do zwolnienia podatkowego /art. 52 pkt 1 lit.b/ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy odpowiedzieć na pytanie czy były one nabyte w publicznej ofercie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi publicznym obrotem jest proponowanie nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw z emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli proponowane nabycie akcji skierowane jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata. Ustawodawca jednak pozbawia ofertę nabycia akcji skierowaną do konkretnych osób charakteru publicznego. W wyroku NSA w Białymstoku z dnia 2003.05.27 SA/Bk 1403/02 /LEX nr 53608 / Sąd stwierdził , że mówiąc o publicznym charakterze oferty należy mieć na względzie powszechny dostęp do akcji przez ogół społeczeństwa bez względu na liczbę osób, do których jest skierowana oferta. Jeśli oferta nie jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a do konkretnie oznaczonych adresatów, nawet jeśli ich liczba przewyższa 300 osób, to nie sposób jest mówić o ofercie publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 21.07.1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Reasumując, Naczelnik Urzędu Skarbowego stoi na stanowisku, iż dochód ze sprzedanych akcji po 1 stycznia 2004r. podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176 ze zm.)

Podobne interpretacje: