Drukuj

Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży akcji na giełdzie nabytych nieodpłatnie w zakładzie pracy i jak rozliczyć ten przychód w zeznaniu rocznym?

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży akcji, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie uprzejmie informuje:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a) do c) stanowią źródło przychodów. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Stosownie do postanowień art. 30 b ust. 1 powołanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r.) od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułów objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z art. 30 b ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 f) lub ust. 1 g), lub art. 23 ust. 1 pkt 38 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym.

W myśl art. 30 b ust. 5 powołanej ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży akcji nie łączy się z dochodami np. z emerytury. Od osiągniętego dochodu ze sprzedaży akcji nie ma Pan obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 jest Pan obowiązany do złożenia odrębnego zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38) o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30 b. Zatem, jeśli uzyskał Pan dochód ze sprzedaży akcji w styczniu 2004 r., to termin złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku mija 30 kwietnia 2005 r.

Informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia się otrzyma Pan z biura maklerskiego, za którego pośrednictwem sprzedał Pan akcje. Biuro maklerskie ma obowiązek, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przesłać Panu informację (PIT-8C) o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30 b ust. 2 - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podobne interpretacje: