Drukuj

Jak należy opodatkować należności przysługujące żołnierzowi w związku ze zwolnieniem ze służby tj. odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r., uzupełnione na wezwanie tutejszego organu podatkowego w dniu 12.03.2004 r., w sprawie sposobu opodatkowania należności wypłacanych żołnierzom zawodowym w związku ze zwolnieniem ze służby stałej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a wstawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) od wypłaconych świadczeń pieniężnych otrzymanych na podstawie odrębnych ustaw przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem ze stałej służby, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokośći 20% należności.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 693 ze zm.) żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. W myśl art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy o uposażeniu żołnierzy, żołnierzom zwalnianym ze służby, stałej niezależnie od odprawy przysługuje również ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe, jak również zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby przejazd na koszt wojska, przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż powyższe świadczenia zostały określone w ustawie z dnia 17.12.1974 r. o uposażeniu żołnierzy, jako należności przysługujące żołnierzom zwolnionym ze służby stałej, to zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem zryczałtowanym.

Podobne interpretacje: