Drukuj

Czy na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dywidenda jest opodatkowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym? Czy na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego przekazuje się na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła wypłata dywidendy? Czy deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR z tytułu wypłaty dywidendy przekazuje się w terminie do końca stycznia 2008 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku z dnia 27.06.2007 r. (data wpływu 28.06.2007 r.) w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 27.06.2007 r. (data wpływu 28.06.2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 04.07.2007 r. (data wpływu 06.07.2007 r.) Sp. z o.o. w B. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Sp. z o.o., w związku z wypracowanym w 2006 r. zyskiem, zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników, do dnia 15 sierpnia 2007 r. chce wypłacić dywidendę. Udziałowcami w Spółce jest pięciu wspólników, z których tylko jeden jest pracownikiem Spółki.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości odnośnie prawidłowości postępowania w związku z planowaną wypłatą dywidendy za 2006 rok dla osób fizycznych przy braku wcześniejszych wypłat zaliczkowych, a mianowicie:

  • czy na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dywidenda jest opodatkowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
  • czy na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego przekazuje się na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła wypłata dywidendy?
  • czy deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT - 8AR z tytułu wypłaty dywidendy przekazuje się w terminie do końca stycznia 2008 r.?

Zdaniem Spółki dywidenda opodatkowana jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, i należy ją wykazać w deklaracji PIT - 8AR przekazywanej do końca stycznia 2008 r., natomiast podatek należy przekazać do urzędu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła wypłata.

Stosownie do postanowień art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania wynikająca z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt. 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Artykuł 10 powołanej ustawy zawiera katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne (ust. 1 pkt 7).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Jak stanowi przepis art. 24 ust. 5 ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Stosownie do treści art. 30 a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52 a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatek ten, zgodnie z art. 30 a ust. 6 tej ustawy, pobiera się bez pomniejszania o koszty uzyskania. Natomiast stosownie do ust. 7 art. 30 a dochodów(przychodów) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Na podstawie art. 41 ust. 4 tej ustawy do pobrania 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4 a, 5 i 13 oraz art. 30 a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 zobowiązany jest podmiot dokonujący tych wypłat/świadczeń (płatnik).

Stosownie zaś do postanowień art. 42 ust. 1 i 1 a w/w ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Ponadto, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru PIT - 8AR. Przepis art. 38 ust. 1 b stosuje się odpowiednio.

W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem w/w deklarację składa się do dnia zaprzestania tej działalności.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz biorąc pod uwagę wyżej powołane przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W myśl art. 14 b § 1 i 2 w/w Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla płatnika (...). Jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organu kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu je zmiany lub uchylenia w drodze decyzji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: