Drukuj

Czy Sp. z o.o. w likwidacji, w związku z planowanym podziałem majątku spółki, powinna – jako płatnik – odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy bez uwzględniania poniesionych wydatków na nabycie udziałów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osoby prawnej - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osoby prawnej – wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka została postawiona w stan likwidacji. Przewidywana wartość majątku Sp. z o.o. w likwidacji jest mniejsza niż wartość kapitału zakładowego wniesionego przez wspólników przy otwieraniu spółki. Pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Spółki majątek zostanie podzielony między wspólników.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy firma Sp. z o.o. w likwidacji, w związku z planowanym podziałem majątku spółki, powinna – jako płatnik – odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy bez uwzględniania poniesionych wydatków na nabycie udziałów...


Zdaniem Wnioskodawcy, firma Sp. z o.o w likwidacji nie ma obowiązku odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, w sytuacji, gdy wartość majątku Spółki otrzymanego przez udziałowców w wyniku likwidacji jest mniejsza od poniesionych wydatków na nabycie udziałów w Spółce.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną, w tym również podział majątku likwidowanej spółki. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych – w myśl art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy – jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - z zastrzeżeniem art. 52a - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Natomiast przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż płatnicy, o których mowa w ust. 1 - z zastrzeżeniem ust. 5 - są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych (...) w art. 30a ust. 1. Płatnicy, zgodnie z art. 42 ust. 1 i 1a ww. ustawy, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa wyżej, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Zasady i sposób podziału majątku spółki z o.o. w przypadku jej likwidacji regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). Przepisy tej ustawy nie określają jednak, jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, wskazują jedynie sposób podziału tego majątku. Zasad ustalenia wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej nie zawiera również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, traktowana jest jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - należy uznać, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega nadwyżka pomiędzy wartością majątku otrzymanego przez udziałowców, a wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów poniesionymi przez udziałowców w likwidowanej spółce z o.o. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej, pobiera się więc od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału pomniejszonej o poniesione wydatki na nabycie udziałów.

W świetle przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, skoro wartość majątku otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją Spółki jest niższa od wydatków poniesionych przez tę osobę na nabycie udziałów w likwidowanej Spółce, na Wnioskodawcy – jako płatniku z tego tytułu – nie ciąży obowiązek podatkowy w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Podobne interpretacje: