Drukuj

Sfinansowanie przez pracodawcę akcji objętych planem restrykcyjnym a przychód ze stosunku pracy i przychód z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będąc pracownikiem „XXX” Sp. z o.o., jest uprawniony, pod określonymi warunkami, do uczestniczenia w Planie Akcji Restrykcyjnych (dalej jako „Plan”) spółki „YYY” z siedzibą w Wielkiej Brytanii .

Plan ten opiera się na następujących zasadach:

 • Planem objęci są niektórzy pracownicy zatrudnieni w „XXX” Polska (dalej jako „Pracownicy”) w dniu wprowadzenia Planu;


 • Udział Pracowników w Planie jest dobrowolny;


 • Pomiędzy Pracownikami a „YYY” nie istnieje stosunek pracy;


 • W ramach Planu pracownicy uzyskują, po zakończeniu okresu restrykcyjnego, prawo nieodpłatnego nabycia akcji spółki „YYY”;


 • Akcje nabywane przez Pracowników w momencie upływu okresu restrykcyjnego są skupowane z rynku (tzn. nie są one akcjami nowej emisji, są natomiast nabywane na giełdzie papierów wartościowych w L). Poszczególne akcje nie są zasadniczo nabywane z przeznaczeniem dla konkretnego Pracownika;


 • Przeniesienie akcji na rzecz Pracownika może nastąpić po upływie 3-letniego okresu restrykcyjnego;


 • W przypadkach określonych w Planie (np. wypowiedzenie umowy o pracę) liczba akcji, które mają zostać przyznane pracownikowi po zakończeniu okresu restrykcyjnego może zostać zredukowana;


 • Pracownicy, którzy nieodpłatnie nabędą akcje – nabędą wszelkie prawa wynikające z posiadanych akcji (w tym prawo do dywidendy);


 • „XXX” Polska ponosi koszty Planu (w tym koszt akcji przyznanych nieodpłatnie Pracownikom uczestniczącym w Planie);


 • Pracownicy biorący udział w Planie mają miejsce zamieszkania w Polsce od momentu przyznania prawa do nabycia akcji do momentu sprzedaży przez nich akcji będących przedmiotem planu.


Wnioskodawca jako pracownik „XXX” Polska otrzyma w przyszłości nieodpłatnie akcje „YYY”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy w momencie nabycia przez wnioskodawcę, po upływie okresu restrykcyjnego, akcji „YYY” powstaje przychód w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...


 2. Czy dochód uzyskany przez wnioskodawcę w momencie sprzedaży akcji „YYY” nabytych po upływie okresu restrykcyjnego jest kwalifikowany jako dochód z kapitałów pieniężnych...


Odpowiedź na pytanie 2. stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Wniosek w zakresie pytania 1. zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1. Wartość przyznanych wnioskodawczyni po upływie okresu restrykcyjnego akcji „YYY” - nie stanowi przychodu w momencie nabycia akcji. Przychód powstaje dopiero w momencie sprzedaży akcji (oraz w momencie otrzymania ewentualnej dywidendy).

Wnioskodawca ustosunkowując się do momentu powstania obowiązku podatkowego podaje, iż zgodnie z art. 11 ust 1 cytowanej ustawy, przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wskazuje przy tym, iż wprawdzie pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to jednak w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntował się pogląd, iż pod pojęciem nieodpłatnego świadczenia należy rozumieć zdarzenia prawne oraz zdarzenia faktyczne, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku danej osoby mające konkretny wymiar finansowy, przy czym otrzymanymi wartościami pieniężnymi są tylko takie wartości, które powiększają aktywa danej osoby, a więc takie, którymi można swobodnie rozporządzać (sygn. I S.A/Gd 1290/80).

Z uwagi na powyższe, wnioskodawca uważa, że wartość akcji przyznanych mu w ramach Planu nie powinna być traktowana jako nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym, na podparcie czego przywołuje również stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, zajęte w decyzji z dn. 15.11.2004 r., znak: IS.I/2-415/184/04 – zdaniem wnioskodawczyni – w podobnej sprawie.

Natomiast na podparcie swojego poglądu, iż przychód z tytułu udziału w planie uzyska dopiero w chwili zbycia akcji, wnioskodawczyni posługuje się wybranymi fragmentami z interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, tj. z:

 • decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 12.10.2004 r., znak: FB/005-749/EJ/04;


 • postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dn. 12.08.2004 r., znak: US33/NL/LF/II/415-111/04;


 • postanowienia Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dn. 13.04.2005 r., znak: PD-4/415-26a/05.


Dalszą motywację opiera na specyfice źródła przychodów, jakim są akcje. Podaje, że wszak akcje są papierami wartościowymi inkorpującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji (w przypadku wnioskodawcy spółki brytyjskiej), to moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich otrzymania lub nabycia. Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje – podaje - jest to, iż generują one dochód w przyszłości w postaci dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, czy też w przypadku ich odpłatnego zbycia w postaci różnicy pomiędzy ceną nabycia a ceną rynkową.

Podnosi również, że słuszność stanowiska, jakie zajmuje wnioskodawca, w sposób pośredni potwierdza art. 23. ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten bowiem mówi o tym, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Ad. 2. W momencie sprzedaży akcji „YYY”, nabytych po upływie okresu restrykcyjnego, wnioskodawca uzyskuje przychód, kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych. Po odjęciu od tego przychodu kosztów uzyskania przychodu, wnioskodawca powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce 19%-owym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie na wnioskodawcy ciążył obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym odrębnego zeznania, według ustalonego wzoru (obecnie PIT-38), o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy, w tym dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji nabytych w ramach Planu).

Zgodnie natomiast z przepisem art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym samym terminie zobowiązany jest wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 tego przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt.8 lit. a)-c).

Artykuł 17 ust.1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy wskazuje, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody, m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) papierami wartościowymi są, m.in. akcje.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica pomiędzy przychodami z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką w wysokości 19% - art. 30b ust. 1 ustawy i na podstawie ust. 5 tego artykułu nie może być łączony z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym.

Podkreślić należy, iż przy obliczeniu należnego podatku, jak stanowi ust. 3 ww. artykułu, uwzględnia się uregulowania zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – z Wielką Brytanią obecnie obowiązuje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840).

Należy także stosować odpowiednio zasady wynikające z ust. 5a i ust. 5b tego artykułu.

Wskazany ust. 5a mówi o tym, że jeżeli podatnik będący polskim rezydentem podatkowym osiąga dochody, o których mowa w ust.1 art. 30b, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Zasada ta obowiązuje odpowiednio, gdy tego rodzaju dochody uzyskiwane są wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – o czym stanowi ust. 5b.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Z wniosku wynika, iż po zakończeniu okresu restrykcyjnego zostanie Pan akcjonariuszem brytyjskiej spółki YYY i w przyszłości dokona zbycia akcji tej spółki. W świetle przedstawionych powyżej przepisów jest to równoznaczne z uzyskaniem przez Pana przychodów z kapitałów pieniężnych, które – jak słusznie Pan wskazał we wniosku – podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym według zasad określonych tymi przepisami, także zasad dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w związku z faktem, że źródło przychodów znajdować się będzie w Wielkiej Brytanii.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: