Drukuj

Jak należy opodatkować świadczenia pieniężne wypłacane policjantom na podstawie art. 114 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. nr 7, poz. 58 z późn. zm.): czy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 czy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. ). Stanowisko pytającego: - świadczenia o których mowa w art. 114 ustawy o Policji opodatkowane na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - świadczenia o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy o Policji opodatkowane na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 roku znak F-0168/21/04 (data wpływu do Urzędu 03.02.2004 roku) informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymanych na podstawie odrębnych ustaw przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze stałej służby – w wysokości 20 % należności.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym podstawę wypłaty świadczeń pieniężnych stanowi art. 114 oraz art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). Wypłacane świadczenie ma swoje umocowanie w odrębnej ustawie i jest bezpośrednio związane ze zwalnianiem funkcjonariusza ze służby.

W związku z tym wypłacane świadczenie w trybie w/w art. 114 i 117 ust. 1 podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 20 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 4a).

Jednocześnie informuję, że w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: