Drukuj

Czy rodziny emerytów i rencistów, które otrzymują świadczenia socjalne należy traktować w zakresie przepisów podatkowych tak jak rencistów i emerytów wychodząc z założenia, iż świadczenia socjalne dla emerytów mundurowych rozszerzają uprawnienia socjalne emerytów na ich rodziny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Wojewódzkiej PSP, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 12 lutego 2008r.), uzupełnionym w dniu 14 kwietnia 2008r, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych wypłacanych emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych wypłacanych emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin.Z uwagi na braki formalne wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku pismem z dnia 08 kwietnia 2008r. Braki formalne uzupełniono w dniu 14 kwietnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Komenda Wojewódzka PSP przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów i ich rodzin zamieszkałych na terenie województwa. Podstawa prawna § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124; zm. Dz. U z 2005r. Nr 213, poz. 1778). Przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych nie zawierają wprost odniesienia do wypłaconych świadczeń z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów PSP. Ustawa podatkowa w rozdziale 3 – Zwolnienia przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 26 zwalnia od podatku dochodowego „zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł …”. Począwszy od 2007r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej wprowadzono formę ryczałtowego pobierania podatku dochodowego od świadczeń z funduszu socjalnego wypłaconych emerytom i rencistom PSP, z wyłączeniem osób pobierających renty rodzinne. Tym ostatnim wysłano informację o dochodach z innych źródeł PIT-8C aby indywidualnie rozliczyły się z US. Wnioskodawca dołączył do wniosku pismo z dnia 30 stycznia 2008r. Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Zarządu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy rodziny emerytów i rencistów, które otrzymują świadczenia socjalne należy traktować w zakresie przepisów podatkowych tak jak rencistów i emerytów wychodząc z założenia, iż świadczenia socjalne dla emerytów mundurowych rozszerzają uprawnienia socjalne emerytów na ich rodziny...

Wnioskodawca do tej pory stosował w sposób jednoznaczny zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do rodzin emerytów zasadę nie potrącania przy wypłacie świadczeń podatku – wydając zainteresowanym PIT-8C. Związek Emerytów i Rencistów domaga się by zasady dotyczące emerytów odnośnie naliczania zryczałtowanego podatku rozciągnąć na ich rodziny wychodząc z założenia, że rozporządzenie MSWiA z dnia 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów rozciąga pojęcie uprawnionej osoby do korzystania z funduszu również na ich rodziny.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, zwanym dalej "funkcjonariuszami", zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela.

Stosownie do art. 2 ww. ustawy w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie:

 1. świadczenia pieniężne:
  a) emerytura policyjna,
  b) policyjna renta inwalidzka,
  c) policyjna renta rodzinna,
  d) dodatki do emerytury lub renty,
  e) zasiłek pogrzebowy;
 2. inne świadczenia i uprawnienia:
  a) świadczenia lecznicze,
  b) świadczenia socjalne,
  c) prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym.


Zgodnie z art. 23 ust. 2 tej ustawy za uprawnionych członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego uważa się również członków rodziny funkcjonariusza zmarłego po zwolnieniu ze służby, jeżeli w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej, chociażby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone.

W myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego.

Stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124 ze zm.) środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

 1. zapomogi pieniężne;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
 4. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
 5. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
 6. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 7. dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

W myśl § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia świadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10 % należności.Należy zaznaczyć, że przepis ten - choć ulegał nowelizacjom - obowiązuje od 01 stycznia 1994r. Ponadto z treści tego przepisu nie wynika aby wpływ na opodatkowanie na jego podstawie miało pobieranie przez podatników rent rodzinnych.

Z analizy treści cytowanego wyżej przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

Obowiązek pobrania podatku ciąży na płatnikach na mocy art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1.

Z dniem 1 stycznia 2007r. ustawodawca wprowadził nowe brzmienie art. 42 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 4 cyt. ustawy, które mają zastosowanie do opodatkowania dochodów, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy, osiągniętych od tego dnia. W myśl znowelizowanych przepisów art. 42 ust. 1 i 1a ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują pobrane kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, a w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do właściwego urzędu skarbowego, roczne deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Biorąc powyższe pod uwagę, wypłata świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wnioskodawcy oraz członków ich rodzin winna być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym – w wysokości 10% należności. Zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przy czym w myśl ust. 2 tego artykułu za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Wypłata świadczeń socjalnych osobom pobierającym renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach wnioskodawcy winna więc być opodatkowana podatkiem dochodowym według skali obowiązującej w danym roku podatkowym. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując, wypłacane świadczenia socjalne dla poszczególnych grup świadczeniobiorców wnioskodawcy należy opodatkować w następujący sposób:

 • emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin – 10% zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-8AR),
 • rodziny po zmarłych funkcjonariuszach – według skali podatkowej (PIT-8C).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: