Drukuj

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje:

I.
Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) można odliczyć od podatku ulgę z tytułu wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych.

Zgodnie z regulacją art. 27a ust. 11 tej ustawy prawo odliczeń od podatku z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, przysługuje także podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku, a podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej- o ile nie ukończył 35 roku życia.

Do wydatków na odpłatne kształcenie dziecka w szkole wyższej można zaliczyć opłatę za studia (czesne), opłaty za egzaminy oraz wpisowe. Do wydatków tych nie można zaliczyć wydatków na zakup podręczników, opłaty za akademik, koszów przejazdów, wyżywienia.

W świetle powołanego przepisu rodzice mają prawo do ulgi z tytułu wydatków za studia dzieci pod warunkiem, że dziecko kształci się w szkole wyższej w rozumieniu „polskich” przepisów o szkolnictwie wyższym, a nie jak to jest w przypadku Pana córki, która kształci się w szkole zagranicznej - studia dzienne niepłatne.

Nie jest możliwe również odliczenie od podatku obowiązkowego ubezpieczenia córki w Niemieckiej Kasie Chorych.

Stosownie do art. 27b ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:

  1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgonie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgonie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, art. 52 i art. 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powołanego przepisu odliczenie przysługuje podatnikowi, który opłacał składki na zasadach określonych przez ustawę z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm.).Brak jest również podstaw prawnych do ulgi z tytułu kosztów poniesionych na obowiązkowe wykupienie ważnego na terenie Landu Brandenburgia i miasta Berlin biletu semestralnego związanego z dojazdem na uczelnię.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 poz.176 z 2000r ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad podstawowych i ponad gimnazjalnych położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż odliczeniu od podatku podlegają tylko wydatki poniesione na dojazd dziecka do szkoły podstawowej, zawodowej i średniej. Natomiast wydatków poniesionych na dojazd do szkoły wyższej nie będzie można odliczyć ani od podatku, ani tez od dochodu.

II.
Odpowiadając na kolejne pytanie związane z uzyskiwaniem przez córkę studiująca we Frankfurcie stypendium socjalnego przyznanego przez w/w Uniwersytet Viadrina, a wypłacanego przez rząd Brandenburgii tut. Urząd informuje, że zgodnie z art. 19 umowy zawartej w dniu 18 grudnia 1972 r. pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatku od dochodu i majątku (Dz. U. Nr 1975r Nr 31 poz. 163 i 164 ze zm.) dochody, nie wymienione wyraźnie w poprzednich artykułach, osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Umawiającym się mogą być opodatkowane tylko w tym państwie.

Przedmiotowa umowa nie zawiera odrębnego przepisu dotyczącego dochodu ze stypendiów. W związku z powyższym stosownie do w/w art. 19 stypendium socjalne będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów - w wysokości odpowiadającej równowartości diet określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracownika poza granicami kraju - obliczonych za okres, w którym była wykonywana praca lub było otrzymane stypendium.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w przytoczonym przepisie jest w chwili obecnej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991). Diety te dla Niemiec w 2002 r. wynosiły 42 Euro, obecnie wysokość tych diet wynosi również 42 Euro. W związku z tym z tytułu stypendium w wysokości 155 Euro miesięcznie nie wystąpi dochód do opodatkowania.

III.
Odnośnie ostatniego Pana pytania dotyczącego możliwości odliczenia kwoty opłat za ubezpieczenie OC i przynależność do Krajowej a także Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, (co jest wymagane przez zakład pracy) tut. Urząd wyjaśnia:

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy od dochodu można odliczyć kwoty składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Obowiązek przynależności do tych organizacji określają ustawy i dotyczą one m.in. adwokatów, radców prawnych, lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, biegłych rewidentów, aptekarzy, maklerów giełdowych itd. Warunkiem skorzystania z tego odliczenia jest posiadanie dowodu poniesienia wydatku.

Tak, więc obowiązkową składkę o Krajowej i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie Pan mógł odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem.
Natomiast ubezpieczenie OC nie jest wydatkiem, który w/w ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje w katalogu odliczeń od dochodu i odliczeń od podatku.

Podobne interpretacje: