Drukuj

Czy w związku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje mi ryczałt z tytułu używania samochodu, którego jestem właścicielem i w jakiej wysokości ? Czy wydatki na zakup paliwa muszę dokumentować fakturami? Od kiedy mogę korzystać z ryczałtu z tytułu używania samochodu?

Wnioskiem z dnia 25.05.2005r., uzupełnionym w dniu 08.06.2005r. - wystąpił Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lutym 2005r. uzyskał Pan orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.W związku powyższym, zwrócił sie Pan z zapytaniem:

- czy w związku z niepełnosprawnością przysługuje Panu "ryczałt" z tytułu używania samochodu, którego jest Pan właścicielem i w jakiej wysokości ...
- czy wydatki na zakup paliwa musi Pan dokumentować fakturami ...
- od kiedy może korzystać Pan z " ryczałtu" z tytułu używania samochodu ...

Według stanowiska wyrażonego we wniosku z tytułu używania samochodu - przysługuje Panu "ryczałt" w pełnej wysokości.

Stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z ust. 7, art.26 w/w. ustawy za wydatki o których mowa w wyżej wymienionym przepisie, uważa się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa (zalicza się do niej osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) lub podatnika majacego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty - 2.280,00 zł.

W świetle pow. przepisów, będąc osobą niepełnosprawną może Pan skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu używania własnego samochodu osobowego ale wyłącznie w celu przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.

Wydatków poniesionych na ten cel, stosownie do ust. 7c art. 26 w/w. ustawy - nie musi Pan dokumentować fakturami ani też innymi dowodami ich poniesienia.

Odliczeniu od dochodu podlegać będą wydatki w wysokości faktycznie poniesionej przez Pana na ten cel w roku podatkowym, w okresie od orzeczenie niepełnosprawności tj: od lutego 2005r.

Określona w wyżej wym. przepisie kwota 2.280,00 zł - nie jest kwotowym ryczałtem przysługującym osobie niepełnosprawnej - bez względu na wysokość poniesionych wydatków z tytułu używania własnego samochodu, lecz maksymalną kwotą do której poniesione wydatki można odliczyć.

Stąd też odliczenie wydatków z tytułu używania samochodu, w wysokości wyżej określonego limitu możliwe będzie pod warunkiem, że w okresie od daty orzeczenie niepełnosprawności, faktycznie poniesie Pan z tego tytułu wydatki w tej wysokości.

Podobne interpretacje: