Drukuj

Czy w przypadku zanotowania straty podatkowej z prowadzonej działalnościgospodarczej ( opodatkowanej stawką liniową 19%) będzie ona mogła być rozliczonaw kolejnych latach podatkowych, przy czym odliczenie tejże straty będzie mogło nastąpić w pełnej wysokości (przysługującej, zgodnie z przepisami, w danym ropodatkowym)już w deklaracji PIT 5L za styczeń danego roku podatkowego ( tzn. bez konieczności dzielenia na poszczególne miesiące).

Podatnicy, których dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym, ustalają zaliczki miesięczne od dochodu obliczonego zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. ( Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).Z art. 30c ust. 2 w/w ustawy wynika, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania to dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1,2,3,3a i 5, art. 24 ust. 1 i 2 lub. art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25 ustawy, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne.W przypadku rozliczania strat zastosowanie znajduje powołany wyżej przepis art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa, że o wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Odliczenie straty jest możliwe już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy.U podatników opodatkowanych podatkiem liniowym wynika to z przepisu art 44 ust. 3f powołanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z w/w przepisem, zaliczkę za dany miesiąc stanowi różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c a suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

W związku z powyższym jeżeli podatnik osiągnie stratę z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej stawką 19% będzie mógł tę stratę rozliczyć w kolejnych latach podatkowych, przy czym odliczenie tej straty będzie mogło nastąpić w pełnej wysokości przysługującej w danym roku podatkowym już w deklaracji PIT 5L za styczeń danego roku podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald informuje,że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień jej sporządzenia. Traci swą ważność w przypadku jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego i prawnego po dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: