Drukuj

Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć płytę ceramiczną i piekarnik elektryczny?

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach, na wniosek z dnia 09.05.2006r., postanawia udzielić pisemnej informacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 09.05.2006r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem lokalu mieszkalnego który mieści się w budynku 8 kondygnacyjnym. Dnia 23.09.2005 roku dokonał Pan zakupu płyty ceramicznej i piekarnika do zabudowy, które są trwale montowane i podłączone na stałe do instalacji elektrycznej. Posiada Pan na to dowód w postaci faktury wystawionej przez podatnika VAT nie korzystającego ze zwolnienia od podatku. Modernizowany budynek nie posiada instalacji gazowej tylko elektryczną .

Zapytanie podatnika

Zwraca się Pan o wyjaśnienie czy w ramach ulgi remontowej może Pan odliczyć płytę ceramiczną i piekarnik elektryczny?

Stanowisko podatnika

Pana zdaniem, może Pan odliczyć w ramach ulgi remontowej wydatki poniesione na zakup płyty ceramicznej i piekarnika elektrycznego.

Stanowisko organu podatkowego

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 09.05.2006 r. złożono w Urzędzie Skarbowym w Rykach wniosek w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawia Podatnik następujący stan faktyczny

W roku 2005 Podatnik dokonał modernizacji kuchni w mieszkaniu, do którego posiada tytuł prawny. W ramach modernizacji zainstalowano między innymi: piekarnik elektryczny do zabudowy oraz elektryczną płytę grzejną-ceramiczną do zabudowy. Na dokonane zakupy Podatnik posiada fakturę VAT.

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), w latach 2004-2005 przysługuje ulga remontowa, o której mowa w art. 27a ust. 1, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Wykaz wydatków objętych ulgą na remont i modernizację lokalu mieszkalnego został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia "za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...) uważa się wydatki poniesione na:

1) zakup materiałów i urządzeń,

2) zakup usług obejmujących:

a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót

3) najem sprzętu budowlanego,

4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Z kolei w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stanowiącym wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego wymienia się między innymi wymianę i wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych,2) instalacji elektrycznych,3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,5) instalacji i urządzeń grzewczych,6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Poniesione wydatki na zakup piekarnika elektrycznego, płyty grzewczej-ceramicznej mieszczą się w zakresie instalacji wymienionych w punktach 2, 5 wykazu robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego znajdujących się w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 21 grudnia 1996 r.

Zatem mając na uwadze stan prawny i przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny tutejszy Organ postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Podobne interpretacje: