Drukuj

Czy darowizna na rzecz Radia Maryja podlega odliczeniu od dochodu na postawie art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 lipca 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


- zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów z dnia 18 lipca 2006 r. Nr 1438/DF1/415-111/157/06/AG w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.


UZASADNIENIE


W dniu 18 kwietnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów wpłynął Państwa wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz Radia Maryja z przeznaczeniem na cele kultu religijnego. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w ciągu 2005 r. Pani E.S (darczyńca) dokonała darowizny na rzecz Radia Maryja (obdarowany) w wysokości 940 zł., wskazując na każdym z przelewów, iż jest to dar na cele kultu religijnego. Łączna kwota dokonanej darowizny nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu darczyńcy. W piśmie uzupełniającym wniosek przedstawili Państwo własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym darowizna w roku 2005 była darowizną przeznaczoną na cele kultu religijnego.


W związku z przedstawionym stanem faktycznym pytają Państwo: czy przedmiotowa darowizna podlega odliczeniu od dochodu na postawie art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Postanowieniem z dnia 18 lipca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów uznał stanowisko przedstawione przez Państwa we wniosku za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, darowizny przekazane na rachunek bankowy kościelnych osób prawnych – na cele kultu religijnego. Ponieważ Radio Maryja nie jest kościelną osobą prawną, ale jednostką mającą charakter medialny, o szerszym spektrum działania, wykraczającym poza cele kultu religijnego, organ podatkowy doszedł do wniosku, że nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia dokonanej darowizny zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Na powyższe postanowienie złożyli Państwo, 31 lipca 2006 r., zażalenie, w którym podtrzymują Państwo swoje stanowisko w sprawie i podnoszą, że z przepisów podatkowych nie wynika aby warunkiem do skorzystania z odliczenia było przekazanie darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych. Ponadto wskazują Państwo wewnętrzną sprzeczność uzasadnienia, jeżeli bowiem działalność Radia Maryja wykracza poza cele kultu religijnego to znaczy, że cele kultu religijnego obejmuje. W związku z tym brak jest podstaw prawnych do kwestionowania Państwa stanowiska w niniejszej sprawie.


Rozpatrując sprawę w wyniku złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zważył, co następuje:


Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 26 ust. 1. pkt 9 b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.


W omawianym stanie faktycznym darowizna przekazana została na rzecz Radia Maryja, którego jak wskazują Państwo w zażaleniu właścicielem jest zakon redemptorystów. Przekazana darowizna związana jest z religią katolicką wyznawaną przez członków Kościoła Katolickiego, którego zasady funkcjonowania (sytuacja prawna i majątkowa) określone zostały w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 późn. zm.). W skład struktury organizacyjnej Kościoła Katolickiego wchodzą osoby prawne wymienione ww. ustawie w art. od 6 do 10 i są to m.in. diecezje, parafie, Caritas Polska, klasztory, zakony. Poza wymienionymi wprost w ustawie o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w RP osobowość prawną posiadają również inne jednostki organizacyjne Kościoła, które w drodze rozporządzenia Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań uzyskały osobowość prawną. Podmioty te, będące częścią struktury organizacyjnej Kościoła Katolickiego, powoływane są dla wypełniania funkcji religijnych. Bez wątpienia podmioty te realizują cel kultu religijnego, co oznacza, że darowizny przekazane na rachunek tych podmiotów z przeznaczeniem na cele kultu religijnego będą podstawą do skorzystania przez darczyńców z odliczenia określonego w art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych.


Nie ma jednak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mowy o tym, że odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane na rzecz kościelnych osób prawnych. Nie można wykluczyć sytuacji, w której inne podmioty, osobowości takiej nie posiadające, w zakresie swojej działalności celu kultu religijnego nie realizują. Niezbędne jest zatem ustalenie czy statut Radia Maryja zawiera postanowienia określające, jako cele swojej działalności, cele kultu religijnego. Jeżeli więc Radio Maryja nie jest kościelną osobą prawną ale w dokumencie będącym podstawą jego funkcjonowania zawarto postanowienie, że celem działalności Radia są cele kultu religijnego to Pani E.S przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele kultu religijnego w wysokości określonej w art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W świetle powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Podobne interpretacje: