Drukuj

Czy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej można odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone w Kasie Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 22 lipca 2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego stwierdza że:

Stosownie do treści art. 27b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z treści art. 27b ust. 2 tej ustawy kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3).

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 4 ustawy podatnicy którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone, z zastrzeżeniem art. 27 b ust.2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w terminach określonych w ustawie. Na mocy tego przepisu podatnik ma prawo do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jako rolnik podlega Pani powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej. Zadeklarowana kwota miesięcznego dochodu z działu specjalnego jest podstawą wymiaru należnej od Pani comiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość miesięcznej składki w 2004 r. wynosi 8,25% od kwoty zadeklarowanego miesięcznego dochodu z działu specjalnego.

System ubezpieczeń zdrowotnych oparty jest na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 2 tej ustawy podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej jest kwota odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 29 ust. 3 pkt. 2 tej ustawy składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników lub ich domowników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników są opłacone i ewidencjonowane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kwestię odliczania składek zdrowotnych od podatku reguluje art. 35 ust. 1, który mówi, że składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych – na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W związku z powyższym, każdy podatnik opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę tych składek. Zatem prowadząc działy specjalne produkcji rolnej ma Pani prawo do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Należy przy tym pamiętać, iż kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Podobne interpretacje: