Drukuj

dotyczy zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) podatek dochodowy, obliczony według zasad określonych w art. 27 ustawy podatkowej, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, z tym, że kwota składki, o której mowa, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Mając powyższy zapis na uwadze w świetle stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 16 lutego 2004 r. należy stwierdzić, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.
Brak jest bowiem podstaw prawnych do odliczenia opłacanych przez "E." sp. z o.o. składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne na rzecz jedynego udziałowca Spółki od podatku dochodowego od osób prawnych.

Możliwość taka istnieje natomiast w odniesieniu do udziałowca osiągającego dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. np. z tytułu otrzymywanej emerytury.

W takim przypadku podatek dochodowy z tytułu otrzymywanego świadczenia emerytalnego w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o sumę składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne pobrane w roku podatkowym przez dwóch płatników, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz "E." sp. z o.o. w G., z tym, że wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, której wysokość nie może być wyższa niż kwota podatku dochodowego wykazana w zeznaniu rocznym.

Podobne interpretacje: