Drukuj

Czy wydatki dotyczące ulgi na dokształcanie i zakup przyrządów naukowych poniesione w 2003 r. można odliczyć w 2004 r. tj. w roku w którym otrzyma podatnik odprawę?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), podatek obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27 b) zmniejsza się na zasadach określonych w art. 27 a ust. 2 jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na:
a) dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnzajalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci,
b) odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe podatnika,
c) odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższych lub przypisów o wyższych szkołach zawodowych,
d) zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

Kwota o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 19% poniesionych wydatków - nie więcej jednak niż 433,20 zł. (w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak również wydatków związanych z zakupem przyrządów i pomocy naukowych) i może być odliczona tylko do wysokości dodatku za dany rok podatkowy.
Kwota ulgi przewyższająca wysokość podatku nie podlega odliczeniu w latach następnych.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pracodawca nie wypłacił w 2003 r. Pani przysługującej odprawy. W myśl art. 11 ust. 1 wypłacona przez pracodawcę odprawa będzie stanowiła przychód w roku podatkowym, w którym zostanie postawiona do Pani dyspozycji.

W związku z powyższym nie bęidzie Pani mogła odliczyć ulgi z tytułu wydatków poniesionych w roku 2003 od podatku należnego w roku, w którym uzyska Pani przychód tytułem odprawy.
Odpowiedzi udzielono na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: