Drukuj

- tytuł prawny uprawniający do ulgi na remont i modernizację budynku jednorodzinnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawieart. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 26.01.2004 r., znak: US.VI/I-415-173-I/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji.

Z pisma z dnia 21.11.2003 r. skierowanego do Urzędu Skarbowegow Olsztynie oraz przedłożonych dokumentów wynika, iż w 2003 r. mąż Pani poniósł wydatek na remont lokalu mieszkalnego, do którego posiadał tytuł prawny, w postaci wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. W/w lokal mąż sprzedał w 2003 r. Obecnie wraz z mężem jesteście Państwo współwłaścicielami domu jednorodzinnego wybudowanego na własnej działce na podstawie pozwolenia na budowę wydanego 12.10.2000 r. Ponadto z załączonych dokumentów wynika, że dnia 12 grudnia 2003 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w O. (pismo znak: P.I.N.B. 7353/Dyw/44/2813/03) przyjął zgłoszenie do użytku budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączeniami i nie stawia sprzeciwu w jego użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu do dnia 31.12.2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...).

Tak więc jednym z warunków odliczenia tych wydatków jest posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Za taki tytuł prawny uważa się między innymi: akt własności, decyzję administracyjną, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, umowę podnajmu lub poddzierżawy, dowód stwierdzający nabycie w drodze kupna, spadku lub darowizny.

Od dnia 12 grudnia 2003 r. w/w budynek spełnia wymagane warunki, aby go użytkować jako budynek o charakterze mieszkalnym. Tym samym proces inwestycyjny polegający na doprowadzeniu budowanego obiektu do stanu wystarczającego, aby przystąpić do jego użytkowania został zakończony i odebrany przez właściwy organ administracyjny. Wobec powyższego dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. 12.12.2003 r. jest dniem, po którym podatnicy ponosząc wydatki na innowacje i ulepszenie ukończonych części budynku mieszkalnego mogą je odliczać w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej. Sam fakt wykorzystania tzw. dużej ulgi budowlanej nie jest momentem, od którego podatnicy mają prawo korzystać z odliczeń od podatku 19% dalej ponoszonych wydatków w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej. Takim momentem nie jest również data ostatniego wpisu w dzienniku budowy.

W myśl art. 27a ust. 6 pkt 1 w/cyt. ustawy wysokość wydatków poniesionych przez podatnika ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – na podstawie dowodu tej wpłaty.

Stosownie do postanowień art. 27a ust. 10 małżonkom przysługuje jeden wspólny limit ulgi remontowo-modernizacyjnej z wyjątkiem małżonków w stosunku, do których orzeczono separację. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskiem zawartym w zeznaniach rocznych, bądź od podatku każdego z małżonków w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków. W przypadku remontu, czy też modernizacji jednocześnie lokalu mieszkalnego (wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy) i budynku mieszkalnego, małżonkom przysługuje jeden, wspólny wyższy limit ustalony dla remontu budynku mieszkalnego.

Począwszy od 2003 r. obowiązuje kolejny trzyletni okres funkcjonowania ulgi na remont i modernizację (2003-2005) i w Państwa przypadku maksymalna kwota odliczenia od podatku wynosi 5.670,00 zł (co odpowiada wydatkowi równemu kwocie 29.842,10 zł). Poza tym w przypadku remontu lub modernizacji instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych małżonkom przysługuje dodatkowy jeden wspólny limit wynoszący 945,00 zł (równy wydatkowi wynoszącemu 4.973,68 zł). Zmniejszenie podatku może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych od początku obecnego okresu trzyletniego wyniesie co najmniej 567,00 zł. Powyższe reguluje art. 27a ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz ust. 5 w/cyt. ustawy w brzmieniu do dnia 31.12.2003 r.

W przypadku, gdy złożą Państwo odrębne zeznania podatkowe za 2003 r. wówczas sami określą w nich, stosownie do postanowień cyt./w art. 27a ust. 10 i pozostałych przytoczonych wyżej przepisów ustawy jw., wysokość odliczeń od podatku z tyt. powyższej ulgi. Ich kwoty należy wpisać w załączniku PIT-D poz. 100, 101, 102, 103, w części E zatytułowanej wniosek małżonków.

Podobne interpretacje: