Drukuj

- dotyczy odliczenia od podatku wydatku związanego z zakupem mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej.

W dniu 25.02.2004 r. wpłynęło do Organu podatkowego w E. pismo Podatników z zapytaniem dotyczącym:

„stosowania przepisu zawartego w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a - f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2002 r. w treści którego zawarto kwestię odliczenia od podatku wydatku związanego z zakupem mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej.”

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatników wynika, iż w dniu 10.01.2003 Aktem Notarialnym Pan W.S. sprzedał Podatnikom ekspektatywę odrębnej własności lokalu mieszkalnego w E. za kwotę 49.836,40 zł w wyniku czego Podatnicy weszli w posiadanie umowy dotyczącej budowy mieszkania własnościowego z dnia 21.02.2000 r. zawartej między Małą Spółdzielnią Mieszkaniową „P.”, a Panem W. S.

Z uwagi na formę nabycia w/w mieszkania, Podatnicy uważają, iż mają prawo do odliczenia 19% poniesionych wydatków w roku 2003 na zakup powyższego lokalu mieszkalnego na zasadach obowiązujących przed dniem 01.01.2002 roku.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swoich właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, Organ podatkowy ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), podatnikom którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) - f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji, poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r.

Zatem zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu na rok 2001:

„Podatek dochodowy od osób fizycznych, (...), zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik:

1) poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:

  1. (...),
  2. (...),
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka własności lokalu mieszkalnego, za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany.”

W obrocie prawnym pojęcie „ekspektatywy” rozumiane jest jako oczekiwanie na prawo, które powstanie w przyszłości, w przedmiotowej sprawie oczekiwanie na przydzielenie lokalu przez Spółdzielnię Mieszkaniową na zasadzie wybudowania przez Spółdzielnię budynku mieszkalnego i ustanowienia na rzecz członka Spółdzielni odrębnej własności lokalu.

Zatem w wyniku zawarcia aktu notarialnego z dnia 10.01.2003 r. kupili Podatnicy ekspektatywę, zaś skutkiem tej sprzedaży jest przejście na nabywcę prawa domagania się ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz nabywcy oraz przejście prawa do wkładu budowlanego zgromadzonego przez zbywcę (cesja prawa do wkładu budowlanego).

Jednak Podatnikom zgodnie z w/w przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia 19% poniesionych wydatków dotyczących w/w inwestycji.

Podobne interpretacje: