Drukuj

Czy można odliczyć w ramach ulgi remontowej szafkę do zabudowy umywalki?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.12.2003 r.) dotyczące udzielenia wyjaśnień odnośnie możliwości odliczenia w ramach ulgi remontowej zakupu szafki pod umywalkę, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem wyjaśnia:

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnik może odliczyć od podatku wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.
Za wydatki na remont i modernizację uważa się:
- zakup materiałów i urządzeń,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń, wykonawstwo robót,
Wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli były poniesione w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego obejmuje remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacj i sanitarnych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż szafka pod umywalkę nie może pełnić samodzielnej funkcji użytkowej, jako że stanowi komplet z umywalką, dla której jest jedyną podporą, a rzeczona umywalka nie jest umocowana do ściany w inny sposób należy przyjąć, iż podatnik może skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi na remont i modernizację.

Podobne interpretacje: