Drukuj

Czy można odliczyć od podatku wydatek poniesiony na zakup i zamontowanie zewnętrznych rolet antywłamaniowych wykonanych z aluminium?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 11.01.2005 r. podatnicy przedstawili następujący stan faktyczny:
W 2004 r. podatnicy ponieśli wydatek związany z zakupem i zamontowaniem zewnętrznych rolet antywłamaniowych wykonanych z aluminium.
Wobec powyższego podatnicy pytają o możliwość odliczenia ww. wydatku od podatku.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) - wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. (dalej updof) - podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Za tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uważa się m. in. akt własności, decyzję administracyjną, dokumenty potwierdzające jego nabycie w drodze kupna, darowizny albo spadku.
W myśl art. 27a ust. 6 updof - wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.Za remont lokalu lub budynku mieszkalnego uważa się wszelkiego rodzaju wydatki, które są związane z robotami budowlanymi, prowadzonymi w istniejącym już obiekcie mieszkalnym oraz wymianę dotychczas użytkowanych i zużytych składników jego wyposażenia technicznego, natomiast za modernizację lokalu lub budynku uważa się trwałe unowocześnienie.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 wymienionym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy(Dz. U. Nr 156, poz. 788) - za wydatki poniesione na remont, modernizację uważa się kwoty faktycznie wydatkowane m. in. na:
#9642; wykonanie elementów kowalsko - ślusarskich:
Żaluzje antywłamaniowe wykonane z aluminium stanowią element kowalsko-ślusarski.

Zatem zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami, jeżeli podatnicy posiadają tytuł prawny do remontowanego lokalu i budynku mieszkalnego, będą mogli odliczyć od podatku 19% poniesionych wydatków w granicach obowiązującego limitu.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

POUCZENIE:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 u.O.p.).

Podobne interpretacje: