Drukuj

- dotyczy prawa do odliczenia 19% poniesionych wydatków na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Państwa R. i T. M. zam. w E., w sprawie prawa do odliczenia 19% poniesionych wydatków na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W skierowanym w dniu 28.01.2005 r. do organu podatkowego piśmie, Strona wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ): "Stosownie do swoich właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym."

Z uwagi na brak we wniesionym wniosku wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, organ podatkowy wezwaniem Nr PD 3/415-08/PB/05 z dnia 31.01.2005 wezwał Podatników do uzupełnienia złożonego wniosku.

Strona w dniu 07.02.2005 r. złożyła pismo uzupełniające, w którym przedstawiła stan faktyczny.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona otrzymała na prawach lokatorskich w roku 1990 nowe mieszkanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej "N.", w roku 1992 dokonała spłaty kredytu lokatorskiego, który odliczyła w zeznaniu podatkowym za rok 1992.W dniu 25.08.2004 r. zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - tytułem zawartej umowy wpłaciła w łącznej wysokości kwotę 8.941,13 zł.

Strona jest zdania, że ma prawo do odliczenia od podatku 19% poniesionych wydatków w roku 2004 z tytułu uzupełnienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej z uwagi na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia:

Z dniem 01.01.2002 r., na podstawie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał nowe brzmienie. W ramach dokonanych zmian z ustawy skreślono między innymi tzw. "dużą" ulgę budowlaną, czyli ulgę polegającą na odliczeniu od podatku wydatków poniesionych między innymi na: wkład budowlany lub mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej (w razie przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka własności lokalu mieszkalnego za wydatki poniesione na wkład budowlany uznano wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnie na wkład budowlany)

Ponieważ ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawców w piśmie z dnia 28.01.2005 r., uzupełnionym pismem w dniu 07.02.2005 r. wynika, że umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego została podpisana 25.08.2004 r., (w tym też roku Strona uzupełniła w spółdzielni mieszkaniowej wkład budowlany), zgodnie z obowiązującymi, w roku 2004 przepisami prawa podatkowego, nie mogą odliczyć od podatku 19% poniesionych wydatków na w/w cel. Odliczenie to dotyczy tylko tych osób, które do końca roku 2001 podpisały stosowne umowy (o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wpłaciły chociaż część należności z w/w tytułu na konto spółdzielni, w związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawców w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na postanowienie w zakresie interpretacji służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej).
W przypadku wniesienia zażalenia należy dołączyć opłatę skarbowa w wysokości 5 zł od wniosku oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: