Drukuj

Czy podatnik ma prawo do kontynuacji ulgi mieszkaniowej w ramach praw nabytych po 31.12.2001 r. w przypadku zmiany rodzaju inwestycji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu) i w związku z zawiadomieniem z dnia 12.05.2004 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie, wyjaśnia, co następuje:

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm), z dniem 01.01.2002 r. została zlikwidowana tzw. „duża" ulga na cele mieszkaniowe. Mimo dokonanych zmian ustawodawca pozostawił możliwość dalszego korzystania z prawa do odliczeń z ww. tytułu w przypadkach określonych przepisami podatkowymi. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997 - 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) do f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Zgodnie z tym przepisem, warunkiem do korzystania z ulgi budowlanej w terminie do końca 2004 r. jest poniesienie i odliczenie przed dniem 1.01.2002 r. wydatków na realizację danej inwestycji.

Z przedłożonych w Urzędzie dokumentów wynika, że w 2001 r. podpisali Państwo umowę przedwstępną ze Spółdzielnią Mieszkaniową na sfinansowanie kosztów budowy lokalu mieszkalnego i garażu znajdującego się u zbiegu ulic X - Y - Z. Dokonali Państwo wpłaty wkładu budowlanego do Spółdzielni i z tego tytułu odliczono w zeznaniu podatkowym ulgę mieszkaniową. W związku z tym, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wywiązała się z zawartej umowy i nie przystąpiła do realizacji inwestycji, w dniu 19.11.2003 r. zawarli Państwo nową umowę z Przedsiębiorstwem X z siedzibą w Rz. o wybudowanie domu jednorodzinnego oraz o sprzedaż i przeniesienie własności domu położonego w K. Faktem jest, że nastąpiło to nie z Państwa winy i Spółdzielnia w piśmie z dnia 14.03.2004 r. potwierdza, że za zgodą stron jej zobowiązania wobec Państwa zostały przeniesione na Przedsiębiorstwo X w Rz., to jednak jest to inna inwestycja. Pierwsza dotyczyła budowy lokalu mieszkalnego, druga budynku mieszkalnego znajdującego się w innym miejscu

Sytuacja ta wyklucza możliwość korzystania z ulgi z tego tytułu, gdyż nie został spełniony warunek zawarty w art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący kontynuacji realizacji danej inwestycji rozpoczętej przed 01.01.2002 r. Zmiana wykonawcy nie stanowiłaby przeszkody do korzystania z ulgi pod warunkiem, że nowy wykonawca kontynuowałby inwestycję rozpoczętą przed 2002 r. W Państwa przypadku taka sytuacja nie miała miejsca, gdyż wraz ze zmianą wykonawcy nastąpiła również zmiana rodzaju inwestycji, z lokalu mieszkalnego na budynek mieszkalny, jak również lokalizacja.

Ponadto Urząd informuje, że w zaistniałej sytuacji należy doliczyć do podatku uprzednio odliczone kwoty z tyt. ulgi mieszkaniowej w zeznaniu podatkowym za rok, w którym Spółdzielnia dokonała zwrotu wkładu budowlanego

Podobne interpretacje: