Drukuj

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. (data wpływu - 19.05.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:
- budowę budynku mieszkalnego,
- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany,
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
- przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.

W myśl art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć za rok podatkowy 19% wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b– f.

W okresie obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „duża ulga mieszkaniowa” określona jest limitem i zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy w roku 2001 wynosiła 30.590,00 zł., tj. 19% wydatków w wysokości 161.000,00 zł., w 2002 i w 2003 roku - 35.910,00 zł., tj. 19% wydatków w wysokości 189.000,00 zł.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 roku stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Stosownie do przepisu art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na cele określone w ust.1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym, że wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b i d-g i pkt 3 lit. b) ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.

Z pisma wynika, iż podatnik posiada działkę budowlaną. W 2001 r. zakupił materiały budowlane: drewno, pręty stalowe, styropian. Pod koniec 2001 r. złożył do Urzędu Gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W miesiącu listopadzie 2002 r. otrzymał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Ponadto z pisma wynika, iż podatnik zakwalifikował te wydatki do odliczenia od podatku w 2001 r. w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego. Natomiast z zeznania podatkowego wzór PIT-37 za 2001 r. wynika, iż podatnik nie poniósł w tymże roku żadnych wydatków na cele mieszkaniowe, wykazał jedynie odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za 2000 r. w kwocie 682,59 zł. W zeznaniu podatkowym za 2000 r. wzór PIT-37 podatnik wykazał poniesienie wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w wysokości 4.136,00 zł.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie warunkuje odliczenia od podatku wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego od posiadania pozwolenia na budowę, jednakże zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 ze zm.) pozwolenie takie należy uzyskać przed rozpoczęciem prac. Tak, więc skorzystanie z ulgi na budowę domu może nastąpić pod warunkiem poniesienia wydatków na budowę i uzyskania pozwolenia na budowę w tym samym terminie.

W związku z powyższym w przypadku opisanym w piśmie, a także w przedstawionym wyżej stanie faktycznym i prawnym podatnik nie jest uprawniony do skorzystania z odliczeń z tytułu budowy domu w żadnym roku podatkowym.

Należy ponadto podkreślić, że w przedmiotowej sprawie podatnik korzystając w 2000 r. z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego sam określił cel poniesionego wydatku a obecnie po 3 latach, po likwidacji dużej ulgi budowlanej zastanawia się nad możliwością zmiany kwalifikacji wydatku. Potwierdza to, że faktycznym celem wydatku był remont i modernizacja, o czym świadczy również niewielka kwota wydatku.

Podobne interpretacje: