Drukuj

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2003 r. (data wpływu - 04.06.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:
- budowę budynku mieszkalnego,
- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany,
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
- przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.

W myśl art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć za rok podatkowy 19% wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b – f. W okresie obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „duża ulga mieszkaniowa” określona jest limitem i zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy w roku 2001 wynosiła 30.590,00 zł., tj. 19% wydatków w wysokości 161.000,00 zł., w 2002 i w 2003 roku - 35.910,00 zł., tj. 19% wydatków w wysokości 189.000,00 zł.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 roku stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Stosownie do przepisu art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym, że wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b i d-g i pkt 3 lit. b ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.

W myśl art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie:
1) wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,
2) w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
3) po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
4) wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
5) przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

- do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Z pisma wynika, iż podatnik podpisał w dniu 27.12.2001 r. umowę z developerem na budowę i zakup lokalu mieszkalnego i korzystał z ulgi mieszkaniowej. W bieżącym roku inwestycja ta będzie kontynuowana przez innego developera.

W związku z powyższym tut. Urząd Skarbowy wyjaśnia, iż użyte w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne sformułowanie “kontynuacja danej inwestycji” należy rozumieć ponoszenie dalszych wydatków po dniu 31 grudnia 2001 r. na np. wkład budowlany, budowę, czy zakup lokalu (budynku) mieszkalnego, związanych z tą samą inwestycją. W konsekwencji dokonanie przez podatnika po dniu 31 grudnia 2001 r. zmiany developera, czy spółdzielni mieszkaniowej skutkuje utratą prawa do kontynuacji odliczeń od podatku, bowiem wiąże się z uprzednim wycofaniem środków od poprzedniego inewstora. Jednakże takich następstw nie wywiera zmiana lokalizacji lokalu (budynku) mieszkalnego, jeśli zakup, czy wpłaty na wkład budowlany (mieszkaniowy) dokonywane są w ramach tej samej inwestycji realizowanej przez tę samą spółdzielnię mieszkaniową lub tego samego developera. Również takich następstw nie wywołuje przejęcie danej inwestycji przez inną spółdzielnię lub innego developera, jeżeli nie wiąże się to z wycofaniem środków.

Jeżeli podatnik zerwie umowę z developerem i otrzyma zwrot odliczonych wydatków na zakup lokalu mieszkalnego od tego developera - to w myśl cytowanego art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku należnego za rok, w którym otrzymał ten zwrot kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, iż w sprawie naprawienia szkody, jaką wyrządzi podatnikowi developer w przypadku zerwania umowy winien zwrócić się do właściwego sądu powszechnego.

Podobne interpretacje: