Drukuj

Czy wydatki poniesione na zakup i montaż wkładu kominkowego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

W 2005r. podatniczka przeprowadziła modernizację lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Modernizacji została poddana łazienka, kuchnia oraz system ogrzewania. Ponadto zostało dobudowane drugie źródło ogrzewania - wkład kominkowy, w celu obniżenia kosztów uzyskiwania ciepła. Ze względu na szybko rosnące w ostatnim czasie koszty ogrzewania tradycyjnego, ogrzewanie za pomocą wkładu kominkowego stało sie tanią alternatywą uzyskiwania ciepła. Zdaniem podatniczki w jej domu ogrzewanie kominkowe stało sie podstawowym źródłem ogrzewania. Wkład kominkowy jest trwale związany z konstrukcją budynku. Piec gazowy będzie wykorzystywany w przypadku niskich temperatur.

Zdaniem podatniczki analogicznie do zakupu i montażu pieca do ogrzewania gazowego, które można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji mieszkania - zakup i montaż wkładu kominkowego można zaliczyć do wydatków na remont i modernizację.
Organ podatkowy informuje, że zgadza sie z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu obowiązującym w 2003r., podatnikom którzy ponieśli wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, przysługuje prawo odliczenia tych wydatków. Wydatki winny być udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956 z późniejszymi zmianami) w latach 2004-2005 przysługuje ulga mieszkaniowa, o której mowa w art. 27a ust. 1, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003r.

Rodzaje wydatków uprawniających do ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu lub budynku mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156 poz.788). Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego wymieniony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Do robót tych zalicza się miedzy innymi wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych : wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących między innymi instalacji urządzeń grzewczych.

Z powyższego wynika, ze prawo do odliczenia w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej wydatków poniesionych na budowę kominka przysługuje w przypadku, gdy kominek jest elementem instalacji grzewczej, służy jako urządzenie grzewcze w lokalu mieszkalnym zajmowanym na podstawie tytułu prawnego, a wydatki udokumentowane są fakturami VAT.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wkład kominkowy związany jest z konstrukcją budynku i służy jako urządzenie grzewcze, a podatniczka posiada tytuł prawny do remontowanego lokalu.
Zatem jeżeli wydatki na zakup i montaż wkładu kominkowego zostały udokumentowane fakturami VAT, podatniczce przysługuje prawo do odliczenia w/w wydatków w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej.

Tutejszy organ informuje, iż interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.
Niniejsza interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytających.

Podobne interpretacje: