Drukuj

Czy będąc pielęgniarką, uzupełniającą swoje wykształcenie można odliczyć w swoim zeznaniu rocznym poniesione koszty doskonalenia zawodowego?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 04.04.2006 r. jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 04.04.2006 r. (uzupełnionym w dniach 20 i 25.04.2006 r.) zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z treści Pani wniosku wynika, że jest Pani pielęgniarką. Jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę i nie prowadzi Pani działalności gospodarczej. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, aby móc po 2010 roku wykonywać swój zawód na terenie krajów Unii Europejskiej musiała Pani uzupełnić swoje wykształcenie.

Jest Pani absolwentką 5-letniego liceum medycznego. Prawo wykonywania zawodu uzyskała Pani na podstawie dyplomu ukończenia szkoły. Aktualnie ustawa z dnia 05 lipca 1996r. (Dz. U. z 2001 r. nr 57, poz. 602 ze zm.) o zawodach pielęgniarki i położnej, w art. 7 zawiera zapis, iż pielęgniarka i położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu jednej ze szkół wymienionych w tym przepisie, tj.: szkoły pomaturalnej, szkoły wyższej magisterskiej lub zawodowej. Tak więc posiadane przez Panią obecnie średnie wykształcenie medyczne nie daje Pani formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki w oparciu o przepisy w/w ustawy i dyrektywy Unii Europejskiej. Jednocześnie art. 34 pkt. 1 w/w ustawy stanowi, że pielęgniarka, która uzyskała kwalifikacje zawodowe wymagane do prawa wykonywania zawodu przed wejściem w życie ustawy, zachowuje te prawa. Natomiast art. 11 pkt. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 885) o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw stanowi, że absolwentki liceum medycznego mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach pomostowych.

Dyrekcja Pani zakładu pracy wyraziła zgodę na Pani studia uzupełniające. Z tego tytułu może Pani korzystać z dni wolnych przyznanych na szkolenia i konferencje w wymiarze 5 dni na każdy semestr, przewidzianych w regulaminie pracy. Pozostały czas niezbędny na uczestniczenie w zajęciach organizuje Pani sobie we własnym zakresie. W związku ze studiami zakład pracy nie udzielił jednak Pani urlopu szkolnego.

Odpłatność za studia wynosi 1.500 zł za każdy semestr. Dotychczas jedyną formą dofinansowania z jakiej Pani skorzystała, była jednorazowa kwota 1.000zł przyznana z funduszu szkoleniowego izb pielęgniarskich. Zakład pracy nie udzielił Pani żadnego dofinansowania w związku z rozpoczęciem studiów pomostowych. Nie otrzymała Pani również żadnego dofinansowania z funduszu Phare, gdyż Pani uczelnia nie odpowiada warunkom niezbędnym do otrzymania takiego dofinansowania. Wszelkie koszty związane z nauką ponosi Pani osobiście.

Pyta Pani, czy w tak przedstawionym stanie faktycznym może odliczyć sobie w swoim zeznaniu rocznym poniesione koszty doskonalenia zawodowego?

Uważa Pani, iż w tak przedstawionym stanie faktycznym należy się Pani odliczenie poniesionych kosztów doskonalenia zawodowego, choć jak sama Pani podkreśla, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znalazła Pani żadnego przepisu dającego prawo do ulgi podatkowej z tytułu poniesionych wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r., w art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. "b" i "c" przewidywały w swojej treści możliwość obniżenia podatku o 19% wydatków poniesionych przez podatnika na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika oraz na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych.

Przepisy w/w art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. "b" i "c" cyt. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zostały uchylone przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz 1956 ze zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i ma zastosowanie do dochodów i strat uzyskanych od 1 stycznia 2004 r. Tym samym w/w art. 27a, dotyczący możliwości odliczania przez podatnika od podatku wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika oraz na kształcenie w szkołach wyższych został uchylony w całości i od 1 stycznia 2004 r. nie obowiązuje.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Panią stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia, iż już od 2004 r. nie może Pani korzystać z możliwości odliczania od podatku wydatków poniesionych od 2004 r. na uzupełnienie swojego wykształcenia na studiach pomostowych.

W myśl art. 14b § 1 i 2 w/w Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (...). Jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organu kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Na zażalenie winna być wniesiona opłata skarbowa.

Podobne interpretacje: