Drukuj

Dot. możliwości odliczenia od podatku ponoszonych kosztów nauki - doskonalenia zawodowego.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 21.03.2006 r - uzupełnionym w dniu 03.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. możliwości odliczania od podatku ponoszonych kosztów nauki - doskonalenia zawodowego

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pani pismem z dnia 21.03.2006 r. uzupełnionym w dniu 03.04.2006 r. wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani pielęgniarką i kwalifikacje zawodowe uzyskała Pani kończąc liceum medyczne. W trakcie akcesyjnym do Unii Europejskiej wykształcenie to nie zostało objęte systemem uznawania kwalifikacji. Aby uzupełnić swoje wykształcenie zgodnie z wymogami unijnych dyrektyw podjęła Pani w 2004 roku tzw. studia pomostowe w Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim (kierunek Pielęgniarstwo). W związku z powyższym ponosi Pani koszty związane z opłatą za studia.

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy koszty nauki - doskonalenia zawodowego , wymaganego prawnie można odliczyć od podatku.

Pani uważa, że odliczeniu od podatku podlegają ponoszone koszty związane z nauką - doskonaleniem zawodowym. Ponieważ koszty związane są z opłacaniem studiów bez możliwości ich odliczania stanowią zbyt duże obciążenie, a konieczność podnoszenia kwalifikacji wynikają z warunków akcesyjnych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Ustawą z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956) z dniem 1 stycznia 2004 roku ustawodawca skreślił z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cały art. 27a, likwidując w ten sposób większość odliczeń od podatku w tym m.in. :

 • ulgę na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika;
 • ulgę na kształcenie w szkołach wyższych.

Skreślenie ulg jest definitywne, co oznacza, że w zasadzie nie można już dokonywać dalszych odliczeń z ich tytułu. Wyjątek uczyniono tylko dla ulgi remontowo - modernizacyjnej z uwagi na obowiązujący trzyletni limit odliczeń tj. 2003 - 2005.

Ulga na odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe podatnika funkcjonowała od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli od 1992 r. W poszczególnych latach zmieniała się jednak wysokość ulgi i sposób jej odliczania.

Ustawodawca wyraźnie określał, co należy rozumieć przez pojęcie ,,odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego". Zgodnie bowiem z przepisem art. 27a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podlegające odliczeniu, uważało się wydatki z tytułu:

 • dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,
 • poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,
 • nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Ulga związana była z ponoszeniem wydatków na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wysokość odliczeń od podatku była limitowana, wynosiła bowiem 19% poniesionych wydatków, jednakże nie więcej, niż 760 zł.

Ulga na kształcenie w szkołach wyższych została wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1997 roku (Dz.U. Nr 137, poz. 638).

Prawo do odliczenia przysługiwało - art. 27a ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami); od dnia 1 stycznia 2002 r. - art. 27a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej jeśli nie ukończył 35 roku życia,
 • podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostawała osoba kształcąca się, osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskiwała dochodów, z wyjątkiem dochodów:

 • - niepodlegających łączeniu z pozostałymi dochodami i opodatkowanych w formie zryczałtowanej na zasadach określonych w art. 28 i 30 ustawy,
  - zwolnionych od podatku dochodowego,
  - w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Ulga związana była z ponoszeniem wydatków na naukę w szkołach wyższych oraz wyższych szkołach zawodowych. Wysokość odliczeń od podatku była limitowana, wynosiła bowiem 19% poniesionych wydatków, jednakże nie więcej, niż 760 zł.

Mimo, że nauka w szkołach wyższych trwa kilka lat, zaś wielu podatników decyzję o rozpoczęciu pobierania odpłatnej nauki podjęło z uwagi na istniejące ulgi podatkowe, ustawodawca nie przewidział żadnych przepisów pozwalających na kontynuowanie ulgi podatkowej do czasu ukończenia nauki.

Mając na uwadze powyższe w związku ze skreśleniem z dniem 1 stycznia 2004 roku z ustawy ulgi na odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe podatnika oraz ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych brak jest podstaw prawnych do odliczania od podatku wydatków ponoszonych przez podatnika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poziomu wykształcenia.

Zatem ponoszone przez Panią wydatki na kształcenie w Akademii Medycznej tj. koszty nauki - doskonalenia zawodowego - nie podlegają odliczeniu od podatku.

Zatem przedstawione stanowisko we wniosku nie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: