Drukuj

Czy można odliczyć od podatku poniesione koszty związane z remontem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy na wykonanie robót budowlanych gwarantującej po odbiorze technicznym otrzymanie umowy najmu tego lokalu

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.01.2006 r. - uzupełnionego w dniu 18.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia od podatku poniesionych kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy wskazującej lokal mieszkalny do przeprowadzenia remontu w tym lokalu i gwarantująca po odbiorze technicznym otrzymanie skierowania uprawniającego do zawarcia najmu

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Państwo pismem z dnia 06.01.2006 roku - uzupełnionym w dniu 18.01.2006 roku wystąpili do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z pisma wynika, że w m-c lipcu 2005 otrzymali Państwo propozycję przydziału mieszkania komunalnego w zamian za remont kapitalny. Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu zakończone było odbiorem technicznym. Było to warunkiem podpisania umowy najmu, którą ostatecznie zawarto w dniu 09.12.2005 r. Całość kosztów związanych z remontem mieszkania ponieśli Państwo przed podpisaniem wiążącej decyzji o przydziale mieszkania.

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy w opisanej sytuacji przysługuje prawo do odliczenia od podatku poniesionych wydatków w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Państwo uważają, że przysługuje im prawo do skorzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ponieważ umowa Nr 22/2005 r. z dnia 08.07.2005 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. w Gdańsku była zapowiedzią zawarcia umowy najmu z dnia 09.12.2005 r.

Stosownie do treści art. 27a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) podatek dochodowy od osób fizycznych, na których ciążył nieograniczony obowiązek podatkowy, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzują pojęcia tytułu prawnego, jednakże oczywistym jest, iż uprawnienie osoby do zajmowania danego lokalu musi być określone na podstawie stosownych przepisów prawnych. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa NSA za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego uważa się m.in.

  • akt własności lokalu lub budynku mieszkalnego,
  • umowę najmu lub dzierżawy;
  • przydział lokalu (decyzja);
  • umowę użyczenia;
  • umowę podnajmu lub poddzierżawy;
  • bądź inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

Jeżeli przed ustanowieniem własności lokal mieszkalny został przekazany lub udostępniony na podstawie innej umowy zobowiązującej do m.in. ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem lokalu - to umowa ta stanowi tytuł prawny do odliczeń z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

W pewnych przypadkach za tytuł prawny do skorzystania z ulgi remontowej może być uznana umowa przedwstępna - będzie tak wówczas, gdy z umowy tej wynika, iż na jej podstawie właściciel udostępnia przyszłemu nabywcy lokal (budynek) do korzystania. W przeciwnym wypadku brak jest podstaw do uznania, że zawarcie umowy przedwstępnej uprawnia do korzystania z ulgi remontowej.

Mając na uwadze stan prawny oraz przedstawiony w piśmie stan faktyczny należy stwierdzić, że lokal mieszkalny został Państwu przekazany do użytkowania z dniem 09.12.2005 r. i z tym dniem zobowiązani są Państwo do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem lokalu. Natomiast umowa Nr 22/2005 r. z dnia 08.07.2005r. na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. w Gdańsku nie może stanowić tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego uprawniającego do skorzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego. Bowiem jest to jedynie umowa wskazująca lokal mieszkalny do przeprowadzenia remontu w tym lokalu i gwarantująca po odbiorze technicznym otrzymanie skierowania uprawniającego do zawarcia umowy najmu. Ponadto z chwilą zawarcia umowy Nr 22/2005 r. nie byli Państwo zobowiązani do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem lokalu.

Zatem poniesiony w 2005 roku wydatek na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego w związku z zawarciem umowy wskazującej lokal mieszkalny do przeprowadzenia remontu w tym lokalu i gwarantujący przy odbiorze technicznym otrzymanie skierowania uprawniającego do zawarcia najmu nie podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze powyższe przedstawione stanowisko we wniosku nie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: