Drukuj

Czy wydatki poniesione na remont budynku letniskowego, znajdującego się na terenie leśnym bez prawa zabudowy podlegają odliczeniu od podatku jako wydatki na remont i modernizację?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje:

Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) odliczeniu od podatku podlega 19 % wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Z pisma wynika, że poniosła Pani wydatki na remont budynku letniskowego, który został wybudowany na podstawie decyzji z dnia 02.02.1989r. Nr BUD-8381/18/89 o udzieleniu pozwolenia na budowę budynku letniskowego.
Z planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki – decyzja z dnia 31.01.1989r. Nr BUD-8331/100/10/99 – wynika, że teren, na którym znajduje się działka przeznaczony był pod zabudowy letniskowe. Natomiast z opinii urbanistycznej z dnia 04.10.2001r. Urzędu Gminy Zgierz, zawartej w punkcie e) aktu notarialnego z dnia 23.12.2002r. repertorium A Nr 6102/2002 dotyczącego kupna działki od Gminy Zgierz, na której znajduje się wybudowany przez Panią budynek letniskowy wynika, że w/w działka położona jest na terenie leśnym bez prawa zabudowy i Gmina Zgierz nie posiada nowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu – pismo Urzędu Gminy Zgierz z dnia 10.03.2004r.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że poniosła Pani wydatki na remont budynku letniskowego, które nie podlegają odliczeniu na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: