Drukuj

Do 2002 r. korzystaliśmy z odliczeń na budowę domu. W 2002 r. został dokonany odbiór techniczny w/w budynku. Po uruchomieniu centralnego ogrzewania okazało się, że zainstalowana ilość grzejników jest zbyt mała, aby ogrzać całą powierzchnię domu. Ponadto kupiliśmy komputer, który ma służyć żonie do samokształcenia, z uwagi iż pracuje jako laborantka oraz na aparacie do analiz chemicznych, który jest połączony z komputerem. W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniam: Czy w zeznaniu podatkowym za 2003 r. możemy odliczyć od podatku niżej wymienione koszty: na remont i modernizację domu, jakie ponieśliśmy w związku z zakupem grzejników C.O.? na zakup komputera?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 02 lutego 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. informuje, że:

Wykaz wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego, o które zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmniejsza się podatek dochodowy, został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Z powyższego wykazu wynika, że do robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego należą m.in. remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących m. in. instalacji i urządzeń grzewczych.

Wobec powyższego mogą Państwo skorzystać z odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup grzejników centralnego ogrzewania z tytułu remontu i modernizacji budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione przez podatnika na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

Z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego wynika, że dokonaliście zakupu sprzętu komputerowego, związanego z pracą żony i to ona chce skorzystać z w/w odliczenia. Natomiast faktura za komputer została wystawiona na męża.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje obowiązku wystawiania dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na imię obojga małżonków w razie ich łącznego opodatkowania. Wystawienie na nazwisko jednego z małżonków dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatków na cele wymienione w art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d w/w ustawy, nie pozbawia drugiego małżonka, spełniającego określone w tym przepisie warunki, prawa do dokonania stosownego odliczenia, gdy wydatkowana kwota pochodziła z majątku wspólnego małżonków.

W związku z powyższym, żona może skorzystać z odliczenia od podatku wydatków, które ponieśli Państwo na zakup komputera.

Podobne interpretacje: