Drukuj

w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone do KRUS przez rolnika prowadzącego pozarolnicza działalność gospodarczą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura 8 marca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone do KRUS przez rolnika prowadzącego pozarolnicza działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone do KRUS przez rolnika prowadzącego pozarolnicza działalność gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną (rolnikiem) prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacającą podatek na zasadach liniowych. Składając zeznanie na formularzu PIT-36L odliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy, tj. minimalnego wynagrodzenia. Opłaca składki w KRUS. Aby mieć pewność o wysokości wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wystąpił z wnioskiem do KRUS o wydanie zaświadczenia.

W KRUS otrzymał ustną odpowiedź, iż KRUS pobiera składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a składki na ubezpieczenie zdrowotne są pokrywane ze środków1) publicznych (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy rozliczając się na formularzu PIT-36L za 2008r. z pozarolniczej działalności gospodarczej (jako rolnik) przysługuje Wnioskodawcy prawo odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji opłacania składek do KRUS i nie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej oraz nie mając wyodrębnionych przez KRUS kwot na ubezpieczenie zdrowotne...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedsiębiorcom opłacającym składki w KRUS przysługuje prawo odliczenia od podatku wykazanego w PIT-36L ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 7,75% minimalnego wynagrodzenia. Niezależnie czy przedsiębiorca jest ubezpieczony w KRUS, czy w ZUS, składkę zdrowotną płaci na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 86 ust. 1 pkt 1 dotyczącym składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1), dlatego uważa, że rolnicy prowadzący pozarolnicza działalność gospodarczą ubezpieczeni w KRUS mogą odliczyć od podatku składkę zdrowotną.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2008r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Natomiast wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt b ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Z treści art. 86 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy wynika natomiast, iż składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit b i pkt 34 oraz domowników, z wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jednocześnie art. 86 ust. 2 ww. ustawy wskazuje m.in., iż składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 (a więc m.in. rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit b), są finansowane z budżetu państwa. Składka ta, opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 86 ust. 6 ww. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest rolnikiem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacającym podatek na zasadach ogólnych według stawki liniowej. Opłaca składki w KRUS. Składając zeznanie podatkowe za 2008r., na formularzu PIT-36L, odliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, tj. minimalnego wynagrodzenia. Aby mieć pewność o wysokości wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wystąpił z wnioskiem do KRUS o wydanie stosownego zaświadczenia. W KRUS otrzymał jednakże ustną odpowiedź, iż KRUS pobiera składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a składki na ubezpieczenie zdrowotne są pokrywane ze środków2) publicznych (na podstawie ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Mając na względzie cyt. przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca jako rolnik opłacający składki wyłącznie w KRUS nie może pomniejszyć podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy. Nie spełniona bowiem zostaje podstawowa przesłanka wynikająca z ww. przepisu, warunkująca możliwość dokonania takiego obniżenia, tj. konieczność opłacenia tej składki w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skoro bowiem przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazują jednoznacznie, iż w przypadku rolników składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, to tym samym ww. składka nie może zostać uznana jako opłacona przez Wnioskodawcę.

Dodatkowo zauważyć należy, iż w przypadku, gdy składki zdrowotne opłacane są przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podatnik nie dysponując dokumentem stwierdzającym poniesienie tych składek nie spełnia również warunku stosownego udokumentowania opłacenia tej składki, o czym stanowi art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: