Interpretacje w temacie: Opodatkowanie stron umowy leasingu

Ścieżka aktualnego tematu

Opodatkowanie stron umowy leasingu

W związku z Pana pismem z dnia 22.05.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone pr ...

Dotyczy ustalonego w umowie leasingu czynszu inicjalnego jako kosztu uzyskania przychodów.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Podatnika z dnia 30 września 2003 r. (brak numeru), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż na mocy przepisu art. 17 b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) opłaty ustalone ...

Czy dla motocykla, używanego na podstawie umowy leasingu, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby zaliczyć związane z nim wydatki, do kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniesione zapytanie ż dnia 03.10.03 r. (data wpływu 07.10.03 r.) - uzupełnione pismem z dnia 29.10.03 r. (data wpływu 30.10.03 r.) - dotyczące stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu dla użytkowanego przez Spółkę motocykla na podstawie umowy leasingu, organ podatkowy mając na uwadze art. l4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) ...

Czy w przypadku leasingu operacyjnego raty leasingu stanowią u korzystającego koszt uzyskania przychodu w wysokości netto czy z podatkiem VAT? Czy wydatki związane z zakupem paliwa, koszty drobnych napraw i ubezpieczenia związane z używaniem tego samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu - 22.10.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej i ...

uzupełnić

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku pismem z dnia 19.12.2003 r. (znak: USPDa-423/12/03) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie spółki z dnia 26.11.200 ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 7.10.03 r. (znak: US. I-415/6/50/2003), ponieważ jest ona nieprawidłowa. W przepisach art. 23a – 23k ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku d ...

Dotyczy zaliczenia kosztów leasingu.

Działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 30.12.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów umowy leasingu informuje: Pismem z dnia 19.12.2003 roku tut. Urząd wyjaś ...

Czy można uznać zakup systemu alarmowego za zakup środka trwałego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacji, gdy zakupione urządzenie zostanie na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawione ? Umowa dzierżawy będzie nakładała na dzierżawcę obowiązek zapłaty czynszu dzierżawnego, tj. wynagrodzenia za obsługę systemu i nadzór nad nim jak również opłatę za wykup systemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 19.03.2004 r.) informuje, że: stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, ...

W jaki sposób należy rozliczyć koszty związane z realizacją umowy leasingu, spełniającego warunki zawarte w art. 17 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.12.2003 r.) w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu czynszu inicjalnego oraz wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy leasingu operacyjnego spełniającego war ...

- w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot: tj. kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy w G., odsetek od tej kwoty, kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, a także termin w jakim powyższe kwoty powinny zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Pismem z dnia 18.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.08.2003 r.) – właściciel Zakładu Poligraficznego "E." zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 05.12.1997 r. podpisał Pan umowę leasingu operacyjnego z Best Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w T. Przedmiotem leasingu była maszyna fleksograficzna o wartości netto 1 ...

Generowanie strony w 11 ms