Drukuj

Opodatkowanie stron umowy leasingu

W związku z Pana pismem z dnia 22.05.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:
1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący, co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres, co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada, co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowa leasingu została zawarta na okres 24 miesięcy, co dla samochodu ciężarowego stanowi 40% normatywnego okresu amortyzacji, a wartość ustalonych w niej opłat, pomniejszona o podatek od towarów i usług, odpowiada wartości początkowej środka trwałego.

Zgodnie z art. 709(5) § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Jednakże w pkt. 34 ogólnych warunków umowy leasingu stanowiących załącznik do umowy zawarto możliwość dostarczenia nowego sprzętu. Po uwzględnieniu aneksem zmiany sprzętu i jego ubezpieczeniu umowa jest kontynuowana. Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą swobodnie kształtować treść umów, o ile nie jest to sprzeczne z prawem. Żaden przepis kodeksu cywilnego nie sprzeciwia się tak przyjętemu rozwiązaniu, jeżeli w jego wyniku nie zostaje rozwiązana umowa.

W wyniku zawarcia takiego aneksu do umowy leasingu nie ulegają zmianie warunki wymienione w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, a tym samym dalsze ponoszone wpłaty są kontynuacją zawartej wcześniej umowy leasingu, zmianie ulega jedynie przedmiot leasingu. Zmiana przedmiotu leasingu nie prowadzi do utraty możliwości zastosowania przepisów art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: