Drukuj

Jaką datę przyjmuje się za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji podziału majątku dorobkowego w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Z treści zapytania wynika, że małżonkowie w 1992 roku nabyli na zasadach wspólności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu.
W wyniku umowy o podział majątku wspólnego (akt not. z dnia 09.07.1999 r. otrzymała Pani tytułem nieodpłatnym prawo do dysponowania ww. wymienionym lokalem wraz z przynależnym wkładem budowlanym).
W przedstawionej sytuacji należy stwierdzić, że za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które przypadło danej osobie w wyniku podziału dorobkowego majątku małżeńskiego, należy przyjąć datę jego nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanego przez daną osobę lokalu mieszkalnego w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
W sprawie przedstawionej przez Panią, mamy do czynienia z podziałem majątku dorobkowego, który został dokonany w pełni ekwiwalentnie, bez wypłaty żadnych dopłat.
W związku z tym, należy przyjąć, iż wartość tego prawa mieści się w udziale, jaki przysługuje Pani w majątku dorobkowym małżeńskim.
Z uwagi na powyższe, za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy przyjąć dzień otrzymania przydziału lokalu mieszkalnego, tj: 16.05.1992 r.
Wobec powyższego, przychód uzyskany w dniu 10.08.2004 r. ze sprzedaży ww.ymienionego lokalu mieszkalnego jest przedmiotowo zwolniony z opodatkowania.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: