Drukuj

Jakie skutki podatkowe powoduje utrata prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik, który wybrał sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że z dniem 1.04.2004 r. rozwiązana została umowa o pracę z dotychczasowym pracodawcą, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie Pani świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usługi, które odpowiadają czynnościom faktycznie wykonywanym na podstawie umowy o pracę.
Mając na uwadze powyższe traci Pani prawo do korzystania z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%. A zatem jest Pani obowiązana do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku (deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5) i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Ponadto do deklaracji PIT-5 należy złożyć stosowne wyjaśnienie, z podaniem przyczyny utraty prawa do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym według stawki 19%.
W świetle zapisu zawartego w art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4 (czyli wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci) nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wyłączenie, o którym mowa w powołanym artykule, nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy podatnik z uwagi na świadczenie usług, o których mowa w art. 9a ust. 3 utraci w trakcie roku podatkowego prawo do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy, bowiem zgodnie z wolą ustawodawcy podatnik zobowiązany jest do rozliczania się na zasadach ogólnych i złożenia w związku z tym właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku, wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
Należy przy tym wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami również w 2005 r. nie będzie Pani mogła skorzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%. - wynika to z treści art. 9a ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy (wg. stanu prawnego na dzień dzisiejszy).

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: