Drukuj

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom na podstawie par. 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia z 31.12.1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 25.02.2004 r. uzupełnionym 05.03.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosparawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespoły działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Ważną częścią rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest rehabilitacja zawodowa, która zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnieniai awansu zawodowego przez umożliwienie jej, m.in. korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia z podatku dochodowego otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami, przez osoby niepełnosprawne, świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31.12.1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych określa rodzaje wydatków oraz szczegółowe zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Paragraf 2 pkt 12 lit. m) tego rozporządzenia mówi o możliwości przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na indywidualną pomoc, tzn. na „całkowity lub częściowy zwrot ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtów samochodowych za używany własny pojazd mechaniczny dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób o lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzeń narządu ruchu”.

Reasumując, ryczałty samochodowe wypłacone niepełnosprawnym pracownikom przez zakład pracy chronionej, jako świadczenia na rehabilitację zawodową są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: