Drukuj

Czy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2004 przychód przyjmuje sie w wartości akcji w cenie nominalnej - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9, ust.1a i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)?

Stan faktyczny: w roku 2004 podatnik objął za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część akcje spółki akcyjnej ZM DUDA, o wartości nominalnej 10 złotych, w cenie emisyjnej wyższej od nominalnej.Cena emisyjna tych akcji odpowiada cenie tych akcji notowanej na giełdzie.We wniosku podatnik wskazuje , iż przychód w PIT-38 zeznaniu podatkowym za 2004 r. przyjmie w wartości akcji w cenie nominalnej.

Stanowisko pytającego: Czy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2004 przychód przyjmuje się w wartości akcji w cenie nominalnej - zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 9, ust.1a i ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 9, ust.1a i ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów(akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych z zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przychód, o którym mowa wyżej powstaje w dniu:1) zarejestrowania spółki albo2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Przy ustalaniu wartości tego przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przepis określający zasady ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega zatem objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zgodnie z art. 30b cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć PIT-38 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie określonym w art. 45 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Mając powyższe na uwadze słuszne jest stanowisko podatnika, iż przychód w PIT-38 przyjmuje się w wartości akcji w cenie nominalnej.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: