Drukuj

Czy od odsetek przypisanych do imiennych kont depozytowych prowadzonych przez DPS winien być naliczany podatek dochodowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a, art. 14b, art. 14c oraz art. 216 § 1 i art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2005r. wniesionego przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego - opodatkowania odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, podziela pogląd wyrażony w złożonym wnioskuZgodnie z art. 30a, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym pobierany jest 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Obowiązek pobierania podatku spoczywa na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rachunku oszczędnościowego(art. 41, ust. 4 cyt. Ustawy ), czyli w opisanej sprawie przez Bank. Natomiast DPS przypisuje powstałą różnicę ( między naliczonymi odsetkami od zgromadzonych środków pieniężnych a pobranym podatkiem) na poszczególne imienne konta depozytowe swoich mieszkańców, prowadzone jako konta analityczne ksiąg rachunkowych. Ponieważ DPS - w myśl prawa bankowego - nie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunku oszczędnościowego, a jedynie przeksięgowuje naliczone odsetki, w związku z tym nie nalicza podatku od rejestrowanych depozytów.

Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu zauważa, iż:- niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,- stosownie do art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: