Drukuj

Czy kwota wypłacona funkcjonariuszowi policji jako zwrot kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 112 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych za pracownika z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych świadczeń przez pracodawcę wynika wprost z przepisów innych ustaw.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji policjantowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny biletów za przejazd koleją lub autobusem. Oznacza to w praktyce, że zwolnienie może mieć zastosowanie do tych funkcjonariuszy policji, którzy spełniają dyspozycję przywołanego przepisu. W związku z powyższym otrzymywane od pracodawcy świadczenia w postaci zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: