Drukuj

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, wyjaśnia:

Na mocy opublikowanego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. z 11.03.2002 r. Nr 42, poz. 336) zwolnione od podatku zostały świadczenia z tytułu diet i innych należności związanych z podróżą, jeżeli świadczenia zostały otrzymane przez osoby fizyczne nie mające statusu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) oraz jeżeli świadczenia te zostały poniesione:

  1. "w celu osiągnięcia przychodów" - dotyczy to świadczeń z tytułu podróży wypłacanych m.in. zleceniobiorcom, menadżerom, członkom zarządu, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych, lub
  2. "w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw" - świadczenia wypłacane z tytułu podróży m.in. przez fundacje i stowarzyszenia, kluby oraz związki sportowe, szkoły, uczelnie, placówki oświatowo - wychowawcze, placówki naukowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, lub
  3. "przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane" - dotyczy świadczeń z tytułu podróży wypłacanych przez organy władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej, administracji państwowej oraz samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane m.in. posłom, senatorom, radnym oraz ekspertom, biegłym, lub
  4. "przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy, w związku z wykonywaniem tych funkcji" - świadczenia wypłacane z tytułu podróży przez posłów, senatorów, radnych i inne osoby pełniące funkcje społeczne m.in. osobom, które nieodpłatnie pomagają w realizacji funkcji obywatelskich.

Przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło i umowy - zlecenia, jak również przychodów uzyskanych z praw majątkowych -art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8, art. 14 i art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), jeżeli świadczenia zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podatników otrzymujących świadczenia.

Zaniechanie przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Regulacje w tym zakresie zawierają rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. opublikowane w Dz. U. Nr 236, poz. 1990 i 1991 r. Na mocy § 3 tego rozporządzenia płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zostali zwolnieni z obowiązku poboru podatku od dochodów (przychodów) z tytułu w/w świadczeń.

Płatnicy nie powinni, zatem pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń wypłacanych z tytułu podróży tylko do wysokości określonych w wyżej powołanych rozporządzeniach.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. weszło w życie z dniem ogłoszenia, ale ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r.

Podatnikom, którym w okresie od 1 stycznia 2003 r. płatnicy pobrali zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń wypłaconych z tytułu podróży służbowych - nadpłata z tego tytułu powstanie dopiero w zeznaniu podatkowym za 2003 r.

Na zakończenie wyjaśniamy, że Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bowiem diety i inne należności z tytułu ich podróży służbowej nie podlegają opodatkowaniu art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.).

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: