Drukuj

Kto jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C (kto jest składającym PIT-8C) dla podatników osób fizycznych otrzymujących przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 )postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wystawionych informacji PIT-8C dla podatników osób fizycznych otrzymujących przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej , przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2005 r., uzupełnionym wniesioną opłat skarbową w dniu 17.03.2005r. o udzielenie interpretacji, jako nieprawidłowe .

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę Uchwałą nr 2/2004 z dnia 03.08.2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A. uchwaliło przymusowy wykup akcji mniejszościowych na rzecz Sp. z o.o. będącą w S.A. Akcjonariuszem większościowym. Cenę wykupu akcji ustalił biegły rzeczoznawca w wysokości 3,56 zł za akcję.S.A. otrzymało od Sp. z o.o. kwotę będącą równą iloczynowi ilości akcji do wykupu i ich ceny. S.A. przekazał Akcjonariuszom mniejszościowym środki finansowe zgodnie z ilością wykupywanych akcji. Nabywca (Sp. z o.o.) i zbywcy (Akcjonariusze – osoby fizyczne) wypełnili dokumenty PCC-1, które trafiły do Urzędu Skarbowego właściwego dla Sp. z o.o.

Przedmiot interpretacjiS.A. zwróciła się z zapytaniem: kto jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C (kto jest składającym PIT-8C) dla podatników osób fizycznych otrzymujących przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej...

Stanowisko WnioskodawcySpółka Akcyjna złożyła jako składający do Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika informację PIT-8C na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ocena prawna stanowiska WnioskodawcyJak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A. uchwałą z dnia 03.08.2004 r. uchwaliło przymusowy wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych będących osobami fizycznymi, na rzecz akcjonariuszy większościowych Sp. z o.o. W związku z powyższym akcjonariusze, których akcje podlegają pzymusowemu wykupowi uzyskają przychody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którym: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Do ustalenia dochodu tych akcjonariuszy ma zastosowanie artykuł 30 b ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy, stanowiący, iż dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną - jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 2f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z którego treści wynika , iż są kosztem uzyskania między innymi wydatki na objęcie lub nabycie zbywanych odpłatnie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną. W myśl artykułu 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 31 w/w ustawy - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.Z kolei przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy art. 12 ust. 1 definiuje jako wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Omawiane przychody z kapitałów pieniężnych nie wynikają ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej spółdzielni pracy, ani też nie są zasiłkiem pieniężnym z ubezpieczenia społecznego wypłacanym przez zakłady pracy.

Źródłem tych przychodów nie jest też Spółka, lecz akcjonariusze dokonujący przymusowego wykupu, którzy zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jedynie działają za pośrednictwem Spółki.Katalog zawarty w art. 31, dotyczący przychodów z wypłatą, których związany jest obowiązek płatnika do obliczenia i pobrania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które otrzymują te świadczenia, nie obejmuje zatem przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (przychody z kapitałów pieniężnych). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt od 1 do 7 wskazuje dodatkowo podmioty inne niż wymienione w art. 31, obowiązane jako płatnicy do pobierania zaliczek na podatek dochodowy - jednakże żaden z tych przepisów nie ma zastosowania do wnioskodawcy. Z powyższego wynika, iż w omawianej sytuacji PGB S.A. nie będzie płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w związku z przymusowym wykupem akcji przez większościowych akcjonariuszy. Osoby te są zobowiązane do zastosowania przepisów zawartych w art. 30b ust. 6 oraz art. 45. ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których wynika, iż podatnicy po zakończeniu roku podatkowego są obowiązani w odrębnym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wykazać między innymi dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną i obliczyć należny, podatek dochodowy.

S.A. nie jest natomiast obowiązana do składania żadnych informacji, deklaracji lub zeznań, bowiem w omawianej sprawie nie jest ani płatnikiem ani też stroną transakcji.Nie dotyczą jej zatem obowiązki ustalone przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych dla płatników, ani też wynikający z art. 39 ust. 3 tej ustawy obowiązek przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, imiennej informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 30b ust. 2. Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wystawionych i złożonych informacji PIT-8C dla akcjonariuszy- osób fizycznych w związku ze zbyciem akcji w spółce akcyjnej. Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: