Interpretacje w temacie: Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.03.2003 r. w sprawie prawidłowego sporządzenia informacji PIT-11 za 2002 r., Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację? Czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik U ...

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów własnym samochodem w celu odbycia podróży służbowej lub jazd lokalnych, dla jedynego udziałowca spółki, niebędącym pracownikiem spółki a będącym Prezesem Zarządu ? Zwrot wydatków przewiduje zawarta umowa cywilnoprawna.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem z dnia 13 stycznia 2004 roku (uzupełnionym dnia 28 stycznia 2004 roku) dotyczącym stosowania przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, informuje: Ze stanu opisane ...

Płatnik zawarł z osobą niebędącą pracownikiem umowę - zlecenie na wykonywanie usług szkoleniowych w zakresie BHP na okres od 14.10.2003 r. do 31.12.2003 r. Zleceniobiorca wystawił dnia 22.10.2003 r. dokument stwierdzający wykonanie usługi na kwotę brutto 120 zł. Był to jedyny dokument wystawiony w okresie obowiązywania umowy, wypłata nastąpiła 05.11.2003 r. Jak należy opodatkować ww. wypłatę, czy na zasadach ogólnych jak umowy - zlecenie potrącając koszty i składki, czy zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłata w roku 2003 nie przekroczyła 146 zł ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem złożonym dnia 21 stycznia 2004 roku (uzupełnionym dnia 9 lutego 2004 roku) dotyczącym stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn ...


Czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku gdy Spółka będzie wypłacała wynagrodzenie za posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkom, będących obywatelami USA i Szwajcarii oraz czy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku gdy Walne Zgromadzenie powoła na członka Rady Nadzorczej ww. osoby bez wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

Przychody osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej na podstawie aktu powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaliczane są każdorazowo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej jako odrębne źródło przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 r. ze zm.). Uszczegółowienie i r ...

Jak należy opodatkować dochód uzyskany przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia?

Dochód uzyskany przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zaliczany jest do przychodów z kapitałów pieniężnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 4 ...


Generowanie strony w 28 ms