Drukuj

1. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy od wynagrodzeń cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę?2. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje PIT-11 oraz prośby o zaświadczenia?3. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy od dochodów cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę zlecenia lub o dzieło?4. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje IFT-1/IFT-1R oraz prośby o zaświadczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 26 czerwca 2008r.), uzupełnionym w dniu 19 sierpnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii ustalenia właściwego urzędu skarbowego do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, składania informacji o dochodach PIT-11, IFT-1/IFT-1R oraz wniosków o zaświadczenia w przypadku cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę oraz umowę zlecenia lub umowę o dzieło – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2008r. do tut. Biura wpłynął wniosek skierowany do Urzędu Skarbowego w R., a przesłany do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach celem załatwienia zgodnie z właściwością pismem z dnia 13 czerwca Znak: PDFDP/071/08/44799 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii ustalenia właściwego urzędu skarbowego do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, składania informacji o dochodach PIT-11, IFT-1/IFT-1R oraz wniosków o zaświadczenia w przypadku cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę oraz umowę zlecenia lub umowę o dzieło.
Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 06 sierpnia 2008r. Znak: IBPB2/415-1154/08/BJ wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 19 sierpnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zatrudnia cudzoziemców na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę. Podatek dochodowy od wynagrodzeń odprowadza do urzędu skarbowego właściwego dla swojej siedziby. Informacje roczne o dochodach PIT-11 przesyła również do tego urzędu skarbowego. Cudzoziemcy zwrócili się z prośbą o wydanie im zaświadczeń o dochodach osiągniętych w Polsce za 2007r. Jest im to potrzebne do rozliczenia się z ich urzędem skarbowym. Wnioskodawca jako płatnik podatku wystąpił do urzędu skarbowego o wydanie takich zaświadczeń, gdyż uważa, że skoro podatek jak i informacje o są mu przekazywane, to zaświadczenie o dochodach winny być przez ten urząd skarbowy wystawione.
Wnioskodawca zatrudnia również cudzoziemców na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Zryczałtowany podatek dochodowy odprowadza do Urzędu Skarbowego właściwego dla cudzoziemców. Informację roczną IFT-1R przesłał również do tego urzędu skarbowego. Z ww. urzędu otrzymał informację, że podatek przekazano do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby. W związku z tym wydaje mu się słusznym przekazanie informacji IFT-1 również do urzędu skarbowego właściwego według siedziby.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy za cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę...
 2. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje PIT-11 oraz prośby o zaświadczenia...
 3. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy za cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę zlecenia lub umowę o dzieło...
 4. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje IFT-1/IFT-1R oraz prośby o zaświadczenia...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych organem właściwym jest organ podatnika, płatnika właściwy według miejsca prowadzenia działalności lub siedziby.
Ponadto uważa on, że skoro w przypadku cudzoziemców zatrudnionych na umowę o pracę podatek jak i informacje o dochodach są przekazywane do urzędu skarbowego właściwego według siedziby wnioskodawcy, to zaświadczenia o dochodach winny być przez ten Urząd wystawione. Natomiast w przypadku cudzoziemców zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło, skoro otrzymał z urzędu skarbowego właściwego dla cudzoziemców informację, że podatek przekazano do urzędu skarbowego właściwego według jego siedziby wydaje mu się słusznym przekazanie informacji IFT-1 również do tego urzędu skarbowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2a tej ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 13 pkt 8 tej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca zatrudnia cudzoziemców na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę oraz na umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Podatek dochodowy od wynagrodzeń ww. osób zatrudnionych na umowę o pracę, jako płatnik odprowadza do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby, do którego przesyła również roczne informacje o dochodach PIT-11. Natomiast zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów osób zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło odprowadza do Urzędu Skarbowego właściwego dla cudzoziemców, do którego przesyła też roczne informacje o dochodach IFT-1/IFT-1R.

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Na podstawie art. 38 ust. 1 powołanej ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.
Stosownie do art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a czyli podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a czyli podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 ( m. in. z tyt. umowy zlecenia lub o dzieło) oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
W myśl art. 42 ust. 1 i 1a tej ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R), również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.
Stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Jak stanowi przepis art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów w sposób odmienny niż określony w § 1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (art. 17 § 2 Ordynacji).

W myśl postanowień § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005r. Nr 165, poz. 1371 ze zm.) w przypadku uzyskiwanych przez podatników, którzy są nierezydentami polskimi, dochodów (przychodów) innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 – a zatem dochodów (przychodów) innych niż z działalności gospodarczej, czyli np. w przypadku uzyskiwania dochodów (przychodów) z pracy najemnej lub z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło - właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika.
Przywołany § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w pkt 12 wskazuje jako właściwego z uwagi na siedzibę wnioskodawcy (płatnika) Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów) cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę oraz umowę zlecenia lub o dzieło winien być odprowadzany do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika.

Natomiast właściwym miejscowo do składania przez płatnika informacji o dochodach PIT-11 i IFT-1R sporządzonych dla ww. osób z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dochodów z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Odnośnie wydawanych zaświadczeń o dochodach wyjaśnia się, że stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374 ze zm.) zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

Skoro, jak wskazano powyżej właściwym miejscowo w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich z tytułu umowy o pracę oraz umowę zlecenia i o dzieło jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, zatem prośby o zaświadczenia o dochodach dla ww. osób winny być wysyłane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: