Drukuj

Czy stosując się do zapisu art. 44 ust. 13, w powiązaniu z ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien ustalić zaliczkę na podatek dochodowy za okres od stycznia do października 2009r., jako jedną zaliczkę na podatek dochodowy od łącznego dochodu za ten okres i wpłacić ją do 20 listopada, opisując przelew, że dotyczy miesiąca października, czy może raczej powinien ustalić zaliczki od dochodów za poszczególne miesiące tak jak ustalałby je na bieżąco gdyby nie zawiesił działalności i wpłacić do 20-tego listopada odrębnymi przelewami za każdy miesiąc?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2009r. (data wpływu do tut. Biura 16 września 2009r.), uzupełnionym w dniu 30 listopada 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia zaliczki (zaliczek) na podatek dochodowy za okres zawieszenia działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia zaliczki (zaliczek) na podatek dochodowy za okres zawieszenia działalności gospodarczej.

Wniosek powyższy zawierał braki formalne, dlatego też, pismem z dnia 17 listopada 2009r. Znak: IBPBI/1/415-755/09/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 30 listopada 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2009r. rozlicza na zasadach ogólnych, zaliczki na podatek dochodowy zobowiązany jest ustalać miesięcznie. Począwszy od 31 grudnia 2008r. zawiesił działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z czynnościami zmierzającymi do odzyskania swoich wierzytelności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej współpracował i współpracuje także w okresie zawieszenia działalności z kancelarią prawną. Za jej pośrednictwem w 2008r. oraz 2009r. wniósł pozwy do sądu. Sąd w postępowaniach nakazowych nakazał wierzycielowi zapłatę wierzytelności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego i kosztami zastępstwa procesowego. W związku z powyższym w wykonaniu nakazów również w okresie zawieszenia działalności wpływają na jego rachunek bankowy kwoty stanowiące przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Począwszy do miesiąca lipca 2007r. korzysta na zasadach umowy leasingu operacyjnego z samochodu. Rozwiązanie umowy leasingu z powodu zawieszenia działalności i nie korzystania w tym okresie z samochodu, byłoby gospodarczo nieuzasadnione, gdyż spowodowałoby utratę możliwości wykupu samochodu za atrakcyjną cenę po wynikającym z umowy okresie leasingu. Poza tym samochód jest mu, pomimo zawieszenia działalności, niezbędny w celu podejmowania czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności. Działalność gospodarczą odwiesi prawdopodobnie 31 października 2009r.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż:

  1. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przed jej zawieszeniem to: produkcja opakowań drewnianych PKD (2007) 16.24.Z, działalność związana z pakowaniem PKD (2007) 82.92.Z, sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD (2007) 46.73.Z. Po odwieszeniu działalności Wnioskodawca zamierza zmienić rodzaj działalności na sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach PKD (2007) 47.64.Z.
  2. Przychody, o których mowa we wniosku wpływały sukcesywnie na jego rachunek bankowy od komornika, w wyniku czynności komorniczych. Przychody te wpływały zarówno przed zawieszeniem działalności w 2008r., jak również po jej zawieszeniu, sukcesywnie, w miesiącach od stycznia do maja 2009r.
  3. Wydatki związane z leasingiem operacyjnym samochodu to raty czynszu, wydatki związane z obsługą prawną to pomoc prawna, na którą składają się koszty zastępstwa w sprawach, opłaty sądowe, opłaty skarbowe.
  4. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
  5. Koszty uzyskania przychodu ewidencjonuje metodą uproszczoną, o której mowa w art. 22 ust. 4 oraz ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy stosując się do zapisu art. 44 ust. 13, w powiązaniu z ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien ustalić zaliczkę na podatek dochodowy za okres od stycznia do października 2009r., jako jedną zaliczkę na podatek dochodowy od łącznego dochodu za ten okres i wpłacić ją do 20 listopada, opisując przelew, że dotyczy miesiąca października, czy może raczej powinien ustalić zaliczki od dochodów za poszczególne miesiące tak jak ustalałby je na bieżąco gdyby nie zawiesił działalności i wpłacić do 20-tego listopada odrębnymi przelewami za każdy miesiąc... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, po odwieszeniu działalności gospodarczej powinien ustalić zaliczkę na podatek dochodowy za okres od stycznia do października 2009r., jako jedną zaliczkę na ten podatek od łącznego dochodu za ten okres i wpłacić ją do 20 listopada, wskazując na przelewie, że dotyczy miesiąca października. Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za okres zawieszenia nie jest zobowiązany ustalać zaliczek, natomiast zgodnie z ust. 13 tego artykułu, zaliczkę po raz pierwszy ustala po okresie zawieszenia i dalej już co miesiąc wg zasad, o których mowa w ust. 3 i 6 tego artykułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

W myśl art. 44 ust. 10 ww. ustawy, podatnik o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14) ww. ustawy, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem.

Przepis cytowanego art. 44 ust. 10 ustawy, odnosi się wyłącznie do sytuacji zawieszenia działalności dokonanego zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Natomiast zgodnie z art. 44 ust. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.

Aby podatnik był zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie może wykonywać działalności gospodarczej, tj. usług będących przedmiotem tejże działalności. Może jednak wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, Wnioskodawca w dniu 31 grudnia 2008r. zawiesił działalność gospodarczą , którą odwiesi prawdopodobnie 31 października 2009r.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie określają wprost, kiedy podatnik winien wpłacić zaliczkę od dochodu, którego uzyskanie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, dopuszczają przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z tej też, przyczyny uiszczenie takiej zaliczki, w miesiącu następującym, po okresie zawieszenia działalności gospodarczej, tj. na gruncie przedmiotowej sprawy w listopadzie 2009r., należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż odnośnie sprawy będącej przedmiotem pytania określonego we wniosku Nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Podobne interpretacje: