Drukuj

Czy w świetle art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka zobowiązana jest potrącać zryczałtowany podatek dochodowy przez bank, jako agenta emisji obligacji Spółki, wypłat odsetek posiadaczom obligacji?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku zdnia 23.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznychstwierdza,że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca (Spółka) przedstawił następujący stan faktyczny. Spółka zamierza zawrzeć z bankiem umowę o emisję obligacji Spółki. Do zobowiązań banku należeć będzie m.in.
- przygotowanie i przeprowadzanie emisji obligacji,
- poszukiwanie osób gotowych nabyć obligacje,
- przekazywanie Spółki kwot zapłaconych przez nabywców obligacji,
- wykupywanie obligacji od ich posiadaczy,
- przekazywanie należności z tytułu obligacji ich posiadaczom.

W ramach umowy bank będzie emitował obligacje z kuponem oprocentowania o terminie wykupu nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 12 lat. Spółka zobowiązana będzie zapewnić dostępność środków pieniężnych na odrębnym rachunku rozliczeniowym Spółki, prowadzonym przez bank i przeznaczonym dla rozliczania wszelkich płatności związanych z emisją obligacji. W przypadku, gdy posiadacz obligacji, zgodnie z warunkami emisji, podejmie decyzję o sprzedaży bankowi posiadanych obligacji, bank wypłaci takiej osobie kwotę nominalną obligacji oraz odpowiednie odsetki, zastrzeżone dla danych obligacji. Kwoty wypłacane przez bank posiadaczom obligacji z tytułu odsetek, pochodzić będą z rachunku rozliczeniowego Spółki. Spółka nie będzie znała danych personalnych nabywców i sprzedawców obligacji, informacje te posiadać będzie wyłącznie bank jako organizator i wykonawca emisji.
Zapytanie Spółki dotyczy kwestii, czy w świetle art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka zobowiązana jest potrącać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych przez bank wypłat odsetek posiadaczom obligacji. Zdaniem Spółki nie jest ona zobowiązana potrącać kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych przez bank posiadaczom obligacji. Spółka powołuje przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stwierdza, że skoro Spółka nie będzie posiadać informacji o odbiorcach odsetek oraz nie będzie dysponować kwotą odsetek, nie będzie mogła potrącić kwoty zryczałtowanego podatku. W tym zakresie bez znaczenia pozostaje fakt, iż rachunek rozliczeniowy, z którego bank wypłacać odsetki oraz środki pieniężne na tym rachunku należeć będą do Spółki. Spółka podnosi również, że przyjęcie odmiennego stanowiska spowodowałoby faktyczną niemożność pobrania przez Spółkę zryczałtowanego podatku i poinformowania posiadacza obligacji na odpowiednim formularzu o kwocie otrzymanych odsetek, co wynika z faktu, że Spółka nie będzie dokonywać wypłaty odsetek i nie ma informacji co do danych personalnych osób, którym odsetki zostały wypłacone.

Odpowiadając na zapytanie Spółki stwierdza się co następuje.
Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące, działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne orazjednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1 (...). W myśl art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.W ocenie tut. Organu, choć Bank dokonuje czynności wypłaty środków na rzecz obligatariuszy na rachunek Spółki, będącej emitentem obligacji, to jednak w związku z wykonywaniem ww. czynności staje się płatnikiem, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ww. ustawy, opodatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ww. ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązki Banku wynikające z w/w umowy, a w szczególności wykupywanie obligacji od ich posiadaczy, przekazywanie należnośći z tytułu obligacji ich posiadaczom, sprawiają, że to na Banku jako podmiocie, który dokonuje wypłaty odsetek od papierów wartościowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciąży obowiązek obliczenia i poboru podatku należący do obowiązków płatnika podatku. Zdaniem tut. Organu przeniesienie obowiązków publicznoprawnych w drodze umowy cywilnoprawnej na inny podmiot nie wywołuje skutków w sferze prawa podatkowego, a w opisanej we wniosku sytuacji w istocie dochodzi do obliczenia i poboru podatku przez Bank (który nie dokonując obliczenia i poboru podatku nie mógłby wypłacić kwoty odsetek w prawidłowej wysokości, a zatem wywiązać się z zawartej umowy), nie zaś przez emitenta.
Uwzględniając powyższe postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- interpretacja nie jest wiążącą dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
W dacie wydania postanowienia w sprawie objętej wnioskiem nie toczyło się postępowaniepodatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej uiszczanej w postaci znaków opłaty skarbowej, która wynosi 5 zł od podania (50 gr za każdy załącznik).

Podobne interpretacje: