Drukuj

W miesiącu styczniu 2004r. szkoła otrzymała pismo ZUS dotyczące nadpłaconych składek byłego pracownika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres od września do grudnia 2001r. w związku z przekroczeniem w 2001r. górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Czy szkoła powinna dokonać korekty PIT-11 ( wydanego pracownikowi za 2001r.) oraz PIT 4 ( deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za okres wrzesień grudzień 2001r.). Czy zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi należy potraktować jako bieżącą wypłatę wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.W myśl art. 32 ust.2 za dochód, od którego zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 31 ustawy zakłady pracy obliczają i pobierają zaliczki na podatek dochodowy uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust.2 pkt.1 lub 3, oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit.b w/w ustawy.Natomiast w myśl art. 38 ust. 1 ustawy płatnicy, o których w art. 31 i art. 33-35 przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek , w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, przesyłając równocześnie deklarację PIT-4.Na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy , o których mowa w art. 31, art.33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.Jeżeli obowiązek poboru przez płatników , o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić imienną informację i przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe sfinansowana przez pracownika, zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek), stanowi de facto przychód ze stosunku pracy. Stąd też kwotę zwróconych składek - bez względu na to, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach podatkowych czy w bieżącym roku - pracodawca dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy , stosownie do postanowień art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw prawnych do korekty PIT-11 sporządzonego przez pracodawcę. Natomiast w PIT-11 sporządzonym za rok, w którym dokonano zwrotu nadpłaconych składek, pracodawca wykazuje całość pobranych z dochodu pracownika składek, a kwotę zwróconych składek wykazuje łącznie z innymi przychodami pracownika. Z przedstawionego w sprawie stanu wynika, iż zwrot z tyt. nadpłacanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres IX-XII/2001r. dokonany przez ZUS w 2004 roku na konto szkoły byłemu pracownikowi będzie stanowić przychód pracownika w 2004r.Szkoła jako płatnik winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w miesiącu, w którym faktycznie wystąpiła wypłata, a przychód wynikający ze zwrotu składek winien być ujęty w deklaracji PIT-4 za powyższy miesiąc.Imienną informację PIT-11 należy sporządzić i przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie określonym w art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: