Drukuj

Czy wypłacony członkom Rady Nadzorczej zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem na posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie przedsiębiorstwa w 2003 r. objęty jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.02.2003 roku?

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zgodnie z art. 13 pkt 7 uważa się: przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym zwrot kosztów podróży otrzymany przez członków rady nadzorczej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w stosunku do dochodów uzyskanych przez członków rady w okresie od 1 stycznia 2003 r. do grudnia 2004 r. zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (D. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 366). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu diet i innych należności związanych z podróżą, zwanych dalej „świadczeniami”, jeżeli te świadczenia zostały otrzymane przez osoby fizyczne nie będące pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zostały poniesione:

  1. w celu osiągnięcia przychodów lub
  2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działąjących na

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

  1. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej

oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

  1. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy,

w związku z wykonywaniem tych funkcji - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8, art. 14 i art. 18 ustawy, jeżeli świadczenia zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podatników otrzymujących świadczenia.

Zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia zwolniono płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od poboru podatku od dochodów wymienionych w § 1.

W związku z powyższym wypłacone w 2003 r. należności stanowiące zwrot kosztów dojazdu członkom Rady Nadzorczej nie będących pracownikami przedsiębiorstwa na posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie przedsiębiorstwa korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, o ile zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r.

Zaniechanie przysługuje do wysokości kwot określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzadowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

Nadmienia się, że zgodnie z przepisem art. 27 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano pobór podatku nie obniżają w trakcie roku zaliczki na podatek jak i podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Podobne interpretacje: